کارشناس ازمایشات مایکروبیولوژیک ادویه

Vacancy Number:nmhra-2018/0035
Title: کارشناس ازمایشات مایکروبیولوژیک ادویه
Category:Pharmaceutical
Duration:
Exp.: 2018-06-27-(6 Months Ago)
Jobs no:3
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه | About اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:سند تحصیلی لیسانس در رشته فارمسی
Work Experience:1 year Years
Qualification:

  1. درجه تحصیل: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته فارمسی و به دارندگان  درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت                        داده ميشود 
  1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه

  • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی

  • مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه


Duties & Responsibilities

دف وظیفه: تطبیق  آزمایش های مایکروبیولوژیک دوائی(الوپتیک، گیاهی، بیولوژیکی،مواد اولیه دوایی)، مواد ارایشی ومحصولات صحی.....................................................................................................................................................................................مسؤلیت های وظیفوی: ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان مطروحه رياست مربوطه جهت رسیدن به اهداف اداره.

اخذ نمونه های دوایی راجع شده از بخش مربوطه جهت آزمایشات مطابق به معیار های بین المللی

بررسی فزیکی شکل ظاهری نمونه ها ی دریافتی ادویه

تثبیت وزن و تشخیص حجم نمونه ها.

تعین PH نمونه های دریافتی (جهت تعین لمت اسیدی یا قلوی بودن)

 آزمایش معقمیت (Sterility) نمونه های  دریافتی

 آزمایش (Potency)انتی بیوتیک ها به منظور تعیین  قوت از بین بردن میکروب ها توسط انتی بیوتیک

 آزمایش تعیین مقدار ویتامین B12

 آزمایش توصیفی و مقداری انتی  بیوتیک ها مطابق به فارمکوپی ها

تحریر و ترتیب راپور نتایج آزمایشات و  ارائه آن به مسئول تیم ازمایشات مایکروبیولوژیک ادویه

ترتیب و تنظیم و کاربرد دقیق کتاب راجستر ثبت نتایج  ازمایشات با میتود تطبیق شده و نگهداری تمامآ اسناد و     سامان آلات مربوطهترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مسئول تیم مربوطه بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده ميشود...............................................................................................................................................................................تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) ، (8) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است. درجه تحصیل: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته فارمسی و به دارندگان  درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت                        داده ميشود تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی

مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه


Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:
اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  دوباره به ایمل آدرس [email protected] ارسال داشته وکاپی ایمل آن را [email protected]   ارسال نماید .
نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Email: [email protected]
در