کارمند آمریت تدارکات

Vacancy Number:HR/MUDH/023
Title: کارمند آمریت تدارکات
Category:Purchasing-Procurement
Duration:2 Month / extendable
Exp.: 2018-10-25-(6 Months Ago)
Jobs no:1
Salary: NTA salary Scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: Afghanistan Stabilization Program | About Afghanistan Stabilization Program
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:فارغ التحصیل دوازدهم /لیسانس
Work Experience:4 Years
Qualification:

:تحصیلات  و تجاربحد اقل دارای سند تحصیلی بکلوریا و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود حد اقل مدت 4 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه تسلط بر هر دو زبان ملی (پشتو و دری) و زبان انگلیسیمهارت های کمپیوتر در برنامه های مرتبط وظیفه


Duties & Responsibilities

وظایف ومسولیت های وظیفویهمکاری در ترتیب نمودن نشر اعلانات پروژه ها ساختمانی و لوژستیکی  .

ترتیب نمودن اسناد پروژه ها بعد از دواطلبی .

ترتیب نمون اقساط پروژه ها .

آماده ساختن فایل ها برای پروژه ها

ترتیب نمودن تضمین بانکی برای شرکت های برنده.

ترتیب نمودن مکاتب پیشنهادات ، استعلام ها و سایر اسناد .

اخذ و ارسال مکاتب .

وارد و صادر نمودن تمامی اسناد آمریت تدارکات.

اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقرره ها و اهداف این برنامه سپرده میشود.


Submission Guideline

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در امتحان رقابتی این بست که از طریق آمریت منابع بشری ریاست تحکیم ثبات افغانستان اعلان گردیده است ، رسانیده میشود تا مراتب آتی را جدأ رعایت نمایند.

در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه در تقرر شان اقدام نمایند از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم  میگردند.

تمامی کاندیدان واجد شرایط میتواند یک ورق خلص سوانح  خویش را به ایمل آدرس ذیل [email protected]  ارسال نمائید.

تنها به کاندیدان واجد شرایط برای سپری نمودن امتحان تماس گرفته می شود

Email: [email protected]
در