کارمند آمریت نظارت و ارزیابی

Vacancy Number:HR/MUDH/024
Title: کارمند آمریت نظارت و ارزیابی
Category:Admin-Clerical
Duration:2 Month / extendable
Exp.: 2018-10-26-(6 Months Ago)
Jobs no:1
Salary: NTA salary Scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: Afghanistan Stabilization Program | About Afghanistan Stabilization Program
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:فارغ التحصیل دوازدهم /لیسانس
Work Experience:4 Years
Qualification:

:تحصیلات  و تجاربحد اقل دارای سند تحصیلی بکلوریا و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود حد اقل مدت 4 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه تسلط بر هر دو زبان ملی (پشتو و دری) و زبان انگلیسیمهارت های کمپیوتر در برنامه های مرتبط وظیفه


Duties & Responsibilities

وظایف و مسولیت های وظیفویترتیب و تنظیم فایل ها برای پروژه های مختلف با درنظر داشت ولایت و نوعیت پروژه ها.

وارد و صادر کردن مکاتب آمریت نظارت در کتاب صادره و وارده و کاپی و حفظ آن در فایل های مربوطه آن.

تهیه و ترتیب لیست پروژه های تکمیل ، تحت کار و پروژه های توقف شده.

ترتیب و تنظیم فورمه جات پروژه های آمریت نظارت.

ارسال مکاتب به سایر شعبات ریاست تحکیم ثبات افغانستان

اخذ و ارسال مکاتب و گزارشات انجنیران ساحوی از طریق ایمیل.

همکاری با آمریت نظارت و ارزیابی در تهیه اسناد و راپور دهی.

اجرای سایر وظایفی که از طرف مدیران مافوق در مطابقت به قانون و مقررات به وی سپرده میشود.


Submission Guideline

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در امتحان رقابتی این بست که از طریق آمریت منابع بشری ریاست تحکیم ثبات افغانستان اعلان گردیده است ، رسانیده میشود تا مراتب آتی را جدأ رعایت نمایند.

در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه در تقرر شان اقدام نمایند از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم  میگردند.

تمامی کاندیدان واجد شرایط میتواند یک ورق خلص سوانح  خویش را به ایمل آدرس ذیل [email protected]  ارسال نمائید.

تنها به کاندیدان واجد شرایط برای سپری نمودن امتحان تماس گرفته می شود

Email: [email protected]
در