کارمند ارشد اداری- برنامه ملی مسکن

Vacancy Number:KVID20180622-54915
Title: کارمند ارشد اداری- برنامه ملی مسکن
Category:Admin-Clerical
Duration:6 ماه
Exp.:2018-06-22-(5 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:NTA
Gender:Male/Female

Location

Organization:وزارت شهرسازی و مسکن |About وزارت شهرسازی و مسکن
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:لیسانس در رشته ادبیات اداره و منجمنت حقوق علوم سیاسی
Work Experience:3 سال Years
Qualification:

 :

لیسانس در رشته ادبیات اداره و منجمنت حقوق علوم سیاسی
تجربه کاری 3 سال در رشته اداری

مهارت ها:

بلدیت با لسان های دری و پشتو
اشنایی به لــــــسان انگلیسی
آشنايي با پروگرام های کمپیوترMS Office

 

Duties & Responsibilities

 



مسئولیت های وظیفوی:



ترتیب و تنظیم پلان های سالانه به اساس نیازمندی های شعبات 

ترتیب پلان های کاری ماهوار و هفته وار بخش های اداری

تنظیم امورات یومی کارمندان بخش های مربوط

ترتیب و نوشتاری مکاتیب ، پیشنهادات ، گذارشات و سایر اسناد مربوط پروژه

اخذ اسناد رسمی از سایر ادارات و اجراات آن بعد از اخذ هدایت آمر پروژه

تامین تجهیزات دفتری طبق طرزالعمل ها

نظارت دوامدار از اثاثیه دفاتر و کنترول از جمـــع و قید آن ها

نظارت دوامدار از حاضری کارمندان و تطبیق هدایات آمر پروژه

تامین نظم و دسپلین کاری در اداره



رعایت و تطبیق قانون کارکنان دولت در اداره



تامین روابط کاری با سایر بخش های ذیربط در وزارت     



      

 حفظ اســــرار اداره

 رعایت سلسله مراتب



اجرای سایروظایف که ازجانب امرپروژه درچوکات قانون سپرده می شود


Submission Guideline


برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید

To apply Please Click Link Below 

Apply_Now

Email:Apply_Now
در