کارمند ارشد منابع بشری

Vacancy Number:A038
Title: کارمند ارشد منابع بشری
Category:Human Resources
Duration:الی اخیر سال مالی قابل تمدید میباشد
Exp.:2018-09-20-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:C grade as per the NTA
Gender:Male/Female

Location

Organization:وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتی |About وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتی
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:لیسانس
Work Experience:5 Years
Qualification:

درجه تحصیل: داشتن سند لیسانس                          تجارب کاری:حداقل 5 سال تجربه کاری مرتبط و یا 7 سال تجربه کاری عمومی.مهارتها: تسلت کامل در نوشتن مکاتب، پیشنهادات و استعلامها، توانایی تایپنگ سریع در زبان دری، مهارت خاص در فعالیت های گروهی.آشنایی با برنامه های کمپیوتر.


Duties & Responsibilities

مسئولیت های وظیفوی: کنترول سیستم فایلنگ و دیتابیس منابع بشری.

چک و بررسی حاضری، فورم های رخصتی، معاملات رخصتی در هماهنگی با آمریت ها دیپارتمنت های ذیربط.

تهیه و ترتیب گزارشات حاضری برای اجرای معاشات و تعقیب آن با بخش مالی.

ترتیب آفر، قرارداد و جمع آوری تمام اسناد مورد نیاز از سوی کارمندان جدیدالتقرر.

تهیه و تنظیم فایل های شخصی (پرسونل فایل) تمام کارمندان حفظ و نگهداری آن.

تحریر مکاتب، پیشنهادات، استعلامها و سنجش نیازمندی های آمریت منابع بشری از بابت قرطاسیه باب و دیگر مواد مورد نیاز.

برگزاری مجالس امتحانات، مصاحبه ها، ارزیابی درخواستی ها و همچنان دعوت نمودن کاندیدان برای امتحانات، مصاحبه و اشتغال وظیفه.

به اعلان سپردن بست ها، جمع آوری درخواستی ها وغیره...

ترتیب تصدیق نامه ها، تحسین نامه ها و غیره نیازمندی های کارمندان.

جمع آوری شکایات کارکنان و ترتیب گزارشات به بخش حل منازعات.

تهیه و ترتیب پلان های هفته وار و ارایه گزارشات کاری هفته وار برای مسول بخش.

ارایه مشوره های موثر جهت بهبود فعالیت های منابع بشری.


Submission Guideline

 

برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید

To apply Please Click Link Below 

Apply_Now

Email:Apply now
در