کارکن خدماتی ، صفا کار

Vacancy Number:کارکن خدماتی ، صفا کار
Title: کارکن خدماتی ، صفا کار
Category:Other Organization
Duration:permanent
Exp.: 2019-04-28-(1 Week From now)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Public Health | About Ministry of Public Health
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education: به کسانيکه خواندن ونوشتن را بدانند ترجيح داده ميشود  صادق و راستکار و قابل اعتماد بودن تصدیق صحی
Work Experience: به کسانيکه خواندن ونوشتن را بدانند ترجيح داده مي Years
Qualification:

×      به کسانيکه خواندن ونوشتن را بدانند ترجيح داده ميشود×      صادق و راستکار و قابل اعتماد بودنتصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه 


Duties & Responsibilities

×      پاکاري وشستن اطاق هاودفتر دهليز هاو محوطه اداره  بصورت متواتر درصورت مشاهده کثافات ويا آلوده گي نه به اساس تقسيم اوقات .×      پاک کاري ومراقبت از اموال واجناس اداره طبق دستور ورهنمود×      گزارش واقعات غير مترقبه به مدير اداري يا ساير هيات رهبري اداره×      کمک در قسمت بارگيري وتخليه ادويه وسامان آلات طبي وترميمات جزيي اداره×      سوختاندن و يا انتقال دادن مواد فاضله و باطله به اساس هدايت مديراداري اداره مطابق به رهنمود اجراات در قسمت مواد فاضله×      استحمام دادن مريضان داخل بستر مطابق هدايت داکتر×      انجام نو کريوالي 24 ساعته طبق تقسيم اوقات که از طرف اداره تهيه شده است×      مراعات نمودن جدي تمام شرايط وقايه انتان و مراعات نمودن يونيفورم مربوط اداره در اوقات رسمي×      مراعات پاليسي محافطت شخصي و محيطي×      انجام سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مدیر اداری به وی سپرده میشود. 


Submission Guideline

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس [email protected] ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

با احترام

دوکتر محمد داود (عظیمی)

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری

 

×       

Email: [email protected]
در