کار آموز

Vacancy Number:001
Title: کار آموز
Category:government
Duration:6 months
Exp.: 2018-08-21-(6 Months Ago)
Jobs no:46
Salary:As per company salary scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Economy | About Ministry of Economy
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:لیسانس
Work Experience:fresh Years
Qualification:

کارآموز بايد بايد حد اقل دارای شرايط ذيل باشد:

1. داشتن سند حد اقل تحصیلی لیسانس که ثبت و تصديق شده وزارت تحصیلات عالی در رشته های اقتصاد،

انجینری ساختمانی، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، حقوق و علوم سیاسی، مديريت منابع بشری، مديريت

عمومی و ساير رشته های مرتبط باشند.

2. نداشتن تجربه کاری در ادارت دولتی و خصوصی بعد از فراغت از پوهنتون باشد.

3. نبودن کارمند برحال در ادارات دولتی و خصوصی.

4. داشتن سن بین 18 الی 35 سال.

. 5. فارغ التحصیل از دوره لیسانس بین سال های 1392 الی 1396

6. متعهد به سپری نمودن دوره کار عملی در وزارت اقتصاد.

7. پابندی به حاضری طبق قوانین خدمات ملکی.

.(Office Package) 8. آشنائی با برنامه های کمپیوتر


Duties & Responsibilities

1. اشتراک در برنامه های آموزشی وزارت اقتصاد در جريان کار های عملی با توافق رئیس بخش مربوطه و رياست منابع

بشری.

2. مراعات نمودن تمام اصول و مقررات وزارت و قوانین نافذه کشور در جريان برنامه کار آموزی.

3. تقويت مهارت های تخیکی و تخصصی خويش جهت اشتراک در پروسه های استخدام بست های خالی.

4. بدست آوردن معلومات کافی در رابطه به پالیسی ها، پروسیجر ها و شیوه های کاری در وزارت اقتصاد.

5. فراگیری دانش و مهارت های مختلف اداری و مسلکی از طريق انجام کار های عملی.

6. اجرای وظايف مربوطه در هماهنگی با کارکنان و رئیس مربوطه.

7. انعطاف پذيری بیشتر جهت قبول نمودن مسولیت های کاری بیشتر در صورت ضرورت به اساس هدايت رئیس بخش

مربوطه.

8. ارايه گزارش کاری هفته وار به مربی و آمريت آموزش و انکشاف منابع بشری.

9. تحرير و تسلیمی گزارش های کاری در اخیر هر ماه و بعد از تکمیل دوره کار آموزی با رهنمائی مربی و پیشکش آن

به رياست منابع بشری.10 . انجام ساير وظايف که توسط رئیس بخش مربوطه در مطابقت با قوانین و مقررات و اهداف رياست سپرده میشود.


Submission Guideline

از تمام کاندیدان واجد شرایط احترامانه تقاضا بعمل میاید تا فورمه های درخواستی خویش را با یک کاپی اسناد تحصیلی (دیپلوم و ترانسکریپت) که تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی باشد با یک کاپی تذکره تابعیت قبل از ختم اعلان به ایمیل آدرس[email protected]  به شکل PDF ارسال نمایند و ایمیل [email protected] را در CC کاپی گرفته و حجم این اسناد بیشتر از 5 ام بی (5MB) نباشد. لطفاً در بخش موضوع ایمیل تان برنامه کار آموزی وزارت اقتصاد را بنویسید. همچنان کاندیدان محترم میتواند هارد کاپی فورمه های درخواستی خویش را به آمریت آموزش و انکشاف ریاست منابع بشری واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه تسلیم نمایند. همچنان  جهت دریافت لایحه وظایف و فورمه درخواستی به لینک http://moec.gov.af/fa/jobs/ مراجعه نمائید.

یادداشت:

اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. کاندیدان محترم مکلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت آموزش و انکشاف ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه مراجعه  و یا به شماره های تماس: (0787844968) و (0202103296) در تماس شوند.

Email: To: [email protected] &CC;: [email protected]
در