کار شناس تحلیل و بررسی کمکها

Vacancy Number:KVID20180522-53689
Title: کار شناس تحلیل و بررسی کمکها
Category:Monitoring and Evaluation
Duration:1 year with possibility of extension.
Exp.:2018-05-22-(5 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:As per NTA Salary Scale Grade C
Gender:Male/Female

Location

Organization:Ministry of Finance |About Ministry of Finance
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:درجه تحصیل لسانس در بخش اقتصاد و اداره تجارت
Work Experience:پنج سال تجربه مرتبط به بست Years
Qualification:

تحصیلات،تجارب و مهارت های لازم

درجه تحصیل

لسانس در بخش اقتصاد و اداره تجارت

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)

 پنج سال تجربه مرتبط به بست

مهارت های دیگر

مهارت لسانی: تسلط به زبان های ملی و انگلیسی
مهارت های (مسلکی ومدیریتی):آشنایی به برنامه های کمپیوتر ، مدیریت و اداره
توانایی رهبری و کنترول اداره

Duties & Responsibilities

مکلفیت ها و مسولیت های وظیفوییترتیب پلان کاری بطور ماهوار ، ربعوار و سالانه جهت حصول اهداف پلان شدهتهیه و ترتیب پلان تدابیری و میکانیزم تحلیل و بررسی مؤثریت کمکها غرض تثبیت پروژههای بااولویت و ضروریتحلیل و تجزیه طرحهای نظارت از چگونگی بکار گیری کمک ها جهت تثبیت نقاط مؤثرو ضعف منابع کمک شده بالای انکشاف زندگی.ترتیب رهنمود ها را به مؤثریت کمکها و پیشکش آن به نهاد های بین المللی بمنظور اعتماد سازی و تآثیر کمک های انجام شدهتحلیل و برسی میکانیزم همکاری در تطبیق قرارداد جدید (نیودیل) غرض شامل ساختن مواد این قرارداد در اولویت های کاریتبادل نظریات تحلیلی میان کارشناسان داخلی و کارشناسان کمک کننده غرض ارتقاع سطح کیفیت مصارف کمکهاتحلیل و تدقیق مسوده های تدابیر جدید و راهکار های مشخص غرض ارایه به دونر ها در مطابقت به مکلفیت های تعهد یافته جانبیناجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات در مطابقت به قوانین و مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشودآمادگی برای هماهنگی تدویر مجالس گفتگوها همکاری های انکشافی باتمام دونرهاتحیه ترتیب پریزنتشن های مجالس دی سی دیهماهنگی با آمریت فرهنگی وزارت مالیه  برای عکس برداری از مجالس و نشر آن در ویبسایت رسمی وزارتتحلیل و برسی مؤثریت کمکهاخلق نمودن راپورها از سیستم دی ای دی مطابق ضرورتترتیب رهنمود ها موفقتنامه مالی و مطابقت میان وزارت مالیه و تمویل کنندگانتحلیل و تجزیه طرح های نظارتی از چگونگی بکار گیری کمکها


Submission Guideline

متقاضیان علاقه مند می توانند درخواست و خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند
موضوع ایمیل خویش را به بست که درخواست مینماید عنوان بست را دقیق تحریر دارید

Email:[email protected]
در