گارد/ محافظ امنیتی

Vacancy Number:VWO - 140
Title: گارد/ محافظ امنیتی
Category:Security
Duration:7.5 month- Extendable
Exp.: 2019-04-25-(3 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: Voice of Women Organization | About Voice of Women Organization
City: Badghis
Country: AF

Qualification

Education:Primary
Work Experience:2 Years
Qualification:

داشتن سواد ابتدائی در حد خواندن و نوشتنداشتن 2 سال تجربه کاری در موقف گارد/ محافظ

توانائی صحبت کردن به لسان های ملی (دری و پشتو)

:داشتن معیار های ذیل حتمی استسنین 25 الی 45 مد نظر گرفته میشود

آشنائی با کمک های اولیه و طرز استفاده از آن

صحتمند بودن شخص از لحاظ فیزیکی

توانائی کار اضافه از ساعات رسمی

کنترول از محیط کار در مواقع اضطراری


Duties & Responsibilities

توضیحات: گارد تحت نظرمستقیم مسئول امنیتی مسئولیت انجام وظایف زیر را مطابق به لایحه وظایف به عهده دارد.مسئولیت ها و وظایفگزارش وقایع غیرعادی واتفاقات امنیتی عندالموقع به مسئول بخش امنیتیحاضربودن درساحه کار دراوقات معینهحفظ و مراقبت از دروازه های دفتر و كنترول دقيق رفت و آمد مراجعین از دفترممانعت از ورود وسایط شخصی و پارک نمودن آن در داخل دفترراجستر نمودن تمام مراجعین و صدوركارت براي هر فردبازنگذاشتن دروازه ورودی زیاد تر از 30 ثانیه وصحبت کردن از دریچه کوچک دروازه با مراجعینمتابعت از تقسيم اوقات و زمان بندي معين كه توسط مسئول امنیتی ترتيب مي شودچک نمودن شعبات بعد از ختم رسمیات و خاموش نمودن گروپ ها ساکت ها و بخاری ها شعبات ، دهلیز دفتراستفاده درست و مناسب از مبایل و مخابره در دست داشتههمكاري با صفاكاران در جهت پاك نگهداشتن محيط دفترمراعات دقيق لوايح و مقررات موسسه  ندای زنرعايت قوانين اسلامي، اخلاقي و اجتماعينظارت از ساحه پارکنک خارج از دفترنگهداری از تمام تجهیزات  دفتررهنمائی مهمانان به بخش پذیرش و یا اتاق جلسات حین مراجعه به دفتر و برخورد سالم با ایشانچک و تلاشی مراجعین در زمان ورود و خروج ازدفتر، مرکز حمایوی و مرکز مشوره دهیکمک به تمیز نگه داشتن اتاق ها و صحن دفترمحرمانه  نگهداشتن مسایل محرم در داخل و خارج از دفترداشتن روحیه و اخلاق  کار گروهی و بهبود فرهنگ کار گروهی در دفترحفظ امنیت، تمیزکاری و مراقبت از جنراتور در زمان ضرورتمطمئن شدن از تیل جنراتور به صورت مداومبررسی سیستم برق جنراتور، جعبه فیوز و تمامی سیستم کار جنراتور به طور مداومبرسی و اطمینان از داشتن سوخت کافی و ابزار اضافی به صورت مداوماجراي وظيفه براي دفتر؛ مرکز مشوره دهی و مرکز حمایوی در ساعات رسمي و غیر رسمی بر حسب ضرورتهاي عاجلانعطاف پذيري در اجراي وظايف در حالات عاجل و بر اساس راهنمايي بخش امنیتیاجرای سایر وظایف حسب لزوم دید مسول امنیتی


Submission Guideline

علاقمندان که واجد شرایط معیار های فوق هستند لطف نموده فرم درخواست آنلاین را که  در لینک (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAZUCSSAbKph3fusFOeq9Yc-fR7mDsBnd2ELUzlpD81EyM-Q/viewform )  ذیل موجود است خانه پوری نموده و ضمناً خلص سوانح خویش را به شکل سافت  به آدرس ایمیل که در اعلامیه تذکر داده شده  و یا هم به آدرس دفتر ندای زن، شهر قلعه نو– ولایت بادغیس- جاده معارف جنب لیسه نسوان مرکزی اسناد خویش را ارسال نمایند. در ضمن از تمامی علاقمندان که میخواهند درخواست های خویش را به شکل الکترونیکی ارسال بدارند در  subject  یا عنوان ایمیل خود نمبر اعلامیه (VWO – 140) را ذکر نمایند.

Email: [email protected]
در