آمرتحلیل ،ارزیابی ونظارت انجو ها

Vacancy Number:ARTF/CSMD/CBR/MOEc/022/10/2016
Title: آمرتحلیل ،ارزیابی ونظارت انجو ها
Category:Administrative
Duration:1 Year(s) & 0 Month(s)
Exp.: 2016-10-25-(3 Yearss Ago)
Jobs no:1
Salary:0
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Economy | About Ministry of Economy
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education: دارای سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، انجینری ساختمانی ،حکوم
Work Experience:2 Year(s) Years
Qualification:

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. دارای سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، انجینری ساختمانی ،حکومت داری و به رشته های تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2. دو سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه .

3. اشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر (MS Office Package)

4. تسلط بریکی زبان های ملی (دری، پشتو) وآشنایی انگلیسی.


Duties & Responsibilities

مسئولیت های وظیفوی :

1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه آمریت تحلیل ،ارزیابی ونظارت انجو ها در مطابقت با پلان واهداف ریاست.

2. مطالعه وبررسی اسناد پروژه وی ، مالی ، قراردادها، راپور گیری ابتدای و رهنمایی لازمه به مدیریت های مربوطه درقسمت ارزیابی وراپورهای واصله مطابق به قوانین نافذه و طرزالعمل ها داخلی.

3. ایجاد هماهنگی جهت نظارت از فعالیت انجو ها ، تطبیق و رعایت مفاد قانون انجو ها وفراهم اوری تشریک مساعی انجو ها با وزارت های سکتوری ادارات دولتی غرض جذب امکانات مالی وتخنیکی و ظرفیت های کاری موسسات غیر دولتی در قسمت بازسازی و فعالیت های انکشافی وزیر بنایی.

4. نظارت وبررسی اسناد پروژه وی ومالی موسسات غیر دولتی ( داخلی - خارجی) و در صورت ضرورت بازدید از پروژه ها.

5. نظارت ، کنترول و متوجه ساختن انجو ها درمورد ضعف ها ونارسایی های شان که در نتیجه نظارت و بررسی هیات نظارت کننده بدست می آ ید و در صورت عدم توجه به اصلاح و تکرار خلاف ورزی ، ارسال مکاتیب، توصیه واخطار به آنان بعد از استیذان مقام ریاست.

6. ترتیب وخانه پوری فورم های گزارشدهی و(01) (02) GIF و توضیح وتشریح قانون انجو ها.

7. تدویر سیمینار ها ، ورکشاپ های مشترک جهت رهنمائی و آگاهی موسسات غیر دولتی ، نظارت از اجراات در موردانجو های که الی مدت دوسال راپور ندارند وارسال لست آنان به امریت ثبت غرض طی مراحل و انحلال.

8. جلب همکاری با وزارت ها وادارات سکتوری درقسمت نظارت دوامدار از جریان تطبیق پروژه های انجو ها وارسال نتایج برسی ها بوزارت مطابق به قانون انجو ها.

9. تهیه گزارش و راپور های تحلیلی از فعالیت پروژه های انجو ها و ارائه ان به مقام ریاست انجو ها وسایر مراجع ذیربط .

10. تهیه وترتیب سوال نامه ها برای نظارت از پروژه های انجو ها به منظور جمع آوری معلومات دقیق و شفاف و بهبود امور کاری.

11. تهیه و ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت ، ارائه نتايج گزارشات به آمريت توحيد گزارشات وبودجه بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

12. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

13. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.

14. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه. نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی بی آر و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

گزارش دهی :

آمرتحلیل ،ارزیابی ونظارت انجو ها به رئیس انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (انجوها)گزارش میدهد.


Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری با کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند


نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري وزارت اقتصاد ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0202103296
0700596667

Submission Email

[email protected] and Cc [email protected]

Email: [email protected] and Cc [email protected]
در