رئیس اقتصاد - سکرتر کمیته اقتصادی ولایات - جوزجان، فراه

Vacancy Number:2
Title: رئیس اقتصاد - سکرتر کمیته اقتصادی ولایات - جوزجان، فراه
Category:Administrative
Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s)
Exp.: 2016-11-12-(3 Yearss Ago)
Jobs no:1
Salary:0
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Economy | About Ministry of Economy
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:داراي سند تحصيلي حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره و مدیریت، اداره و تجارت، اداره عامه،
Work Experience:3 Year(s) Years
Qualification:

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :


1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

2. داراي سند تحصيلي حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره و مدیریت، اداره و تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، پالیسی های انکشافی، حکومت داری، علوم سیاسی، اقتصاد زراعتی، مدیریت پروژه، تجارت زراعتی، سیاست اقتصادی، تجارت، انجینری و زراعت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

3. سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

4. توانایی ارایه مشوره های مسلکی در بخش کاری خود را دارا باشد.

5. توانائی رهبری نظارت وارزیابی از پالیسی های ملی، برنامه های ملی و کنترول اداره.

6. اشنائی کامل با وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور.

7. اشنایی کامل با برنامه های مدیریتی کمپیوټر (MS Office Package and Outlook).

8. تسلط به زبان های ملی (دری، وپشتو) و اشنائی به زبان انگلیسی.Job LocationAfghanistan - Farah

Afghanistan - JawzjanEducation:Bachelors Degree, Government


Duties & Responsibilities

وظایف و مسولیت های وظیفوی :

1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست اقتصاد ولایت در مطابقت با پلان واهداف وزارت اقتصاد؛

2. ارایه مشوره درغنا مندی اهداف وپروگرام های وزارت.

3. تامین ارتباط کاری ووظیفوی با بخش مربوط ریاست

4. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش مربوط ریاست.

5. رهبري ،نظارت ، مراقبت وكنترول ازاجراات شعبات مربوط رياست اقتصاد ولايت.

6. منشي جلسات كميته انكشافي ولايت ودرغياب والي رئيس جلسه كميته انكشافي ولايت (P.D.C ).

7. سازماندهي طرح وترتيب پاليسي، ستراتيژي وبرنامه انكشاف ملي سالانه ودورنمائي ولايت در هماهنگی با ادارات ولایتی.

8. فراهم آوري كمك هاي تخنيكي به كميته هاي سكتوري وادارات محلي دررابطه به ترتيب مسوده بودجه انكشافي وبرنامه انكشاف ملي ولايت.

9. تشريك معلومات بين ادارات وشوراهاي منتخب ولايتي مردم.

10. تشخيص پوتانيشيل موجود انكشافي ولايت وتثبيت اولويت هاي سكتوري وپروژوي درسطح ولايت.

11. ايجاد وتامين هماهنگي موثربمنظورتحقق پروگرامهاي انكشافي بين نماينده گي هاي محلي وزارت ها وادارات مركزي ،سازمانها وموسسات بين المللی وسكتورخصوصي وتدويرمجالس منظم با آنها.

12. همكاري درحل مشكلات اقتصادي وانكشافي باادارات ولايت ازطريق ارائه مشوره هاي موثرتخنيكي واقتصادي.

13. ارزيابي وارائه مشوره دررابطه به استفاده موثرازسرمايه گذاري ها درسكتوردولتي ، خصوصي به ادارات ذيربط ومقامات ذيصلاح ولايت.

14. تشريك مساعي واتخاذ تدابيرواقدامات موثروعملي جهت رفع نواقص وجبران پسماني ها درتطبيق پلانهاي انكشافي ،اقتصادي واجتماعي ولايت.

15. نظارت ازچگونگي تطبيق ستراتيژي مبارزه با مواد مخدروبديل معيشيت ومبارزه با فساد اداري.

16. تنظيم پلان نظارت وارزيابي ازچگونگي تطبيق پروژه هاي انكشافي وپروژه هاي كه كارآنها توسط رياستهاي سكتوري وزارتها و موسسات غيردولتي پيش برده ميشود به همكاري ادارات مقيم ولايت.

17. سازماندهي تحليل گزارشات واصله پروژه هاي انكشافي ، پروژه هاي كه كارآن ازطريق موسسات غيردولتي پيش برده ميشود وسايرفعاليت هاي اقتصادي درسطح ولايت وتهيه گزارش تحليلي ربعوار باارائه مشكلات وپيشنهادات سازنده وارائه آن به جلسه P.D.C جهت غوروتصميم گيري.

18. تامين روابط نزديك رياست اقتصاد با ادارات مقيم ولايت.

19. نظارت ازامورمالي واداري وتطبيق فرامين ، مصوبات ، پروتوكول ها ، فيصله ها وياداشت هاي مقامات ذيصلاح مركزوولايت.

20. ابرازنظرپيرامون مسايل مختلف اقتصادي وسخن گوي ولايت درامورانكشافي واقتصادي ولايت.

21. طرح و ایجاد میکانیزم گزارشدهی ماهانه برای جمع آوری اطلاعات در مورد فعالیت های پلان شده و چگونگی پیشرفت پروژه های ادارات ذیربط جهت پیگیری از روند پیشبرد پروگرام های پلان شده در سطح ولایت.

22. ترتیب گزارش های تحلیلی و تخنیکی به گونه ربعوار و سالانه، جهت شناسای پیشرفت و چالش های روندی تطبیقی برنامه های ملی و محلی.

23. انسجام و هماهنگی فعالیت های ریاست های سکتوری و ادارات ذیربط، جهت نظارت و ارزیابی از چگونگی تحقق برنامه های ملی و پروژه های انکشافی.

24. طرح ، ترتیب و انکشاف چارچوب نظارت و ارزیابی با هماهنگی ادارات و واحد های ذیربط به سطح ولایت به تمامی برنامه های ملی.

25. توحید ونظارت از پروگرامهای وپروژه هاي انكشافي ریاست های سکتوری وارسال آن به مرکز.

26. راه اندازی پروسه ارزیابی اجراات پروژه های ولایتی با همکاری و کمک والیان ولایات ، ولسوالان مربوطه و نهاد های ذیربط.

27. راه اندازی ورکشاپ ها و جلسات در رابطه به نظارت و ارزیابی پروگرام های ولایتی پلان شده با استفاده از چارچوب نتائج ، با مساعدت کنندگان و استفاده کننده گان.

28. همکاري تخنیکی و بلند بردن ظرفیت کارمندان وزارت اقتصاد و ادارات ذیربط، جهت ترتیب و انکشاف اسناد پلانگذاری و پالیسی بر اساساسناد ملی انکشافی و پلانگذاری.

29. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام رهبری بمنظور مطلع ساختن مقامات مذکوراز پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای ریاست اصلاح اداره عامه

30. راه اندازی ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارمندان تحت اثر مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی و مقتضیات خاص پالیسی مدیریت کارکردها و طرزالعمل اجراآت برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی برنتایج (CBR) درهماهنگی با ریاست منابع بشری کمیسیون اصلاحات اداری و واحد حمایوی برنامه CBR

31. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار بهدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نموده سلوک مثبت را تشویق نموده درحل منازعات میانجی گری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.

32. اجرای سایر وظایفی که توسط مقامات بالایی مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت/اداره مربوط بوی تفویض میگردد.

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBRF ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی :

رئیس اقتصاد ولایت مستقیما به معین مسلکی گزارشده میباشد.


Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
12. کاپی اسنادی را که کاندیدان ارایه می ‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
13. در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی و اسناد مکمل خود را به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند:

0202103296
0700596667

Submission Email

[email protected]; [email protected]

 

Email: [email protected]; [email protected]
در