(راننده (دریور

Vacancy Number:MOT/029
Title: (راننده (دریور
Category:Transportation
Duration:دایمی
Exp.:2018-05-27-(8 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:مطابق سیستم رتب
Gender:Male/Female

Location

Organization:Ministry of Transport |About Ministry of Transport
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:• داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی یا مهارت و تجربه کاری
Work Experience:• به تجربه کاری ارجحیت داده میشود Years
Qualification:

مقتضیات حداقل برای این بست درماده (7)و(8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده استحداقل درجه تحصیل :داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی یا مهارت و تجربه کاریتجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل  خدمت و غیره)


Duties & Responsibilities

 حصول اطمینان کامل از صحت وسایط مطابق بر سجل که به وی محول میگردد.

استفاده مسئولانه و با احساس نیک از وسایط نقلیه مربوطه.

نگهداری سالم از تمام اجزای واسطه.

پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی و استفاده واسطه.

حفظ اسناد مربوط مانند جواز سیر، لیسنس و کتابچه گردش.

ارایه گزارش نیازمندیهای واسطه مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن واسطه.

تحویل و اعاده پرزه جات داغمه واسطه که تجدید میگردد.

تأمین نظافت کامل واسطه.

توقف و پارک نمودن واسطه بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین.

اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت  سپرده میشود


Submission Guideline

Email:[email protected]
در