محافظ ( شبانه)
Vacancy Number:KVID20170225-36027
Title: محافظ ( شبانه)
Category:Security
Duration:1 Year (Extendable)
Exp.:2017-02-25-(2 Months Ago)
Jobs no:1
Gender:Male/Female
Location
Organization:Integrity Watch Afghanistan |About Integrity Watch Afghanistan
City:Kapisa
Country:AF
Qualification
Education:حد اقل تحصیل تا صنف دهم
Work Experience:1 year Years
Qualification:

کنترول عمومی تمام اجناس و لوازم دفتر در شروع وظیفه و ارائه گزارش به محافظ دیگر قبل از ختم وظیفه.
بوقت رسیدن در اوقات کاری از ساعت 4 عصر الی 6 صبح .
کنترول و باخبری از تیل و روغنیات جنراتور، چراغ ها، بالون های گاز و بخاری ها و ارائه گذارش بموقع به مسول بخش.
حصول اطمینان از فعال و روشن بودن چراغ ها از طرف شب.
نظارت از روشن نمودن جنراتور بوقت آن
مطلع ساختن بموقع مسول دفتر از مشکلات جنراتور/برق گاز وغیره.
حصول اطمینان از پربودن تانکر آب و فعال بودن همیشگی واتر پمپ.
تهیه مواد سوخت برای بخاری های چوبی و گازی برای شعبات بقدر ضرورت .
باخبر بودن از اوضاع امنیتی، مطلع ساختن مسولین دفتر از واقعات و یا اوضاع مشکوک در هنگام شب

                                     اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در صورت لزوم دید

مطلع ساختن مسول اداری در صورت درخواست رخصتی .

 

Duties & Responsibilities

محافظ مسول مواظبت و مصون ساختن محوطه  دفتر دیدبان شفافیت افغانستان در كاپیسا  بشمول تمام دارایی، وسایط و اشیای کارمندان میباشد.  حصول اطمینان از  تنظیم و نظافت از  داخل دفتر از جملیه وظایف اصلی محافظ  میباشد 


Submission Guideline

یادداشت: در صورت تغییر محیط کاری و فعالیت ها، مسولیت های شما هم مطابق فعالیت پروژه و پروگرام تغییر خواهد کرد. شما متعهد به پذیرفتن مسولیت های هستید که مطابق به محیط کاری و توانایی های شما باشد.

 

کاندیدان محترم میتوانند (CV) یا خلص سوانح خویش را با کاپی اسناد تحصیلی از تاریخ  15 فیبروری 2017 الی  25 فیبروری 2017 به ایمیل آدرس ذیل ارسال نماین:

[email protected]

Email:
در