Finance General Manager (مدیرعمومی محاسبه )

Vacancy Number:PB 38/2018
Title: Finance General Manager (مدیرعمومی محاسبه )
Category:Banking
Duration:One Year
Exp.:2018-11-15-(5 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization:Pashtany bank |About Pashtany bank
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:ACCA درجه تحصیل: لیسانس در محاسبه
Work Experience:تجربه کاری: داشتن تجربه کاری 5 ساله در بخش مربوطه Years
Qualification:

 تجربه کاری:  داشتن تجربه کاری 5 ساله   ACCA درجه تحصیل:    لیسانس در محاسبه  بلدیت به سییستم های و سافت ویر های محاسبهبلدیت کامل با پروگرام های کمپیوتربلدید کامل با لسان انگیسی بر علاوه لسان های رسمی کشورمهارت مدیریت ، و تجریه لازم در این بخشتوانائی کار کردن زیر فشار کاریاشنائی و مهارت لازم در بخش تفتیش   مهارت در Analyzing Dataمهارت لازم در حل و فصل موضوعات مدیریتی و مشکلات محاسبه در وقت معینه.


Duties & Responsibilities

Duties and Responsibilities:• کنترول تمام اسناد حسابی که از شعبات اجرائیوی مواصلت می ورزد.

• .در صورتیکه شعبه محاسبه به کدام مشکل حسابی مواجع گردد مدیر عمومی محاسبه وظیفه دارد تا در مورد حل مشکل راه حل های لازم را دریافت و خدمت شان بیان نماید.

• .رهنمائی مسئولین اثاثیه در قسمت سنجش استهلاکات

• .امضا نمودن چک های متقاعدین و تادیات مدیریت محاسبه و چک نمودن تمام اسناد که از جانب مدیریت معاشات و تادیات ترتیب میگردد.

• .ترتیب نمودن راپور های مالی بانک به شکل ماهانه ، ربوار وسالانه مطابق به استندرد های مالی بین ا لمللی ّ IFRS ومطابق به مقررات دفبانک

• .تطیبق نمودن پالیسی مالی بانک واطمینان حاصل نمودن که تمام معاملات مطابقیت در روشنائی به پالیسی مالی بانک انجام گردد.

• ترتیب نمودن راپورهای MIS مطابق به فارمت های دفبانک وارسال راپورها به وقت معینه آن به شعبات مربوطه دافغانستان بانک 

• تحلیل از اجراات مالی بانک که شامل تحلیل نسبت ها و مقایسه نسبت های مالی بانک وهمچنان (trend analysis ) برای ممیته دارائی وبدهی به همکاری مدیریت سرمایه گذاری

• کنترول و نگهداری ساختار لیجرهای عمومی بانک چارت حسابی 

• ایجاد حسابات GL PL در سیستم نظربه ضرورت بانک بعد از تائیدی آمر مالی و حسابی

• درج نمودن تمام معامله های حسابی وراپور های مالی مطابق استندرد های حسابی بین االمللی انجام شود .

• مسئول ارایه تهیه گزارشات منصفانه ،بشکل درست، مطمین شود که تمام معاملات حسابی درج سیتم به شکل عادلانه و منصفانه صورت گیرد وکدام دستکاری وساختکاری در راپورهای مالی صورت نگیرد .

• هماهنگی با ادیتوران خارجی و تیم نظارتی دافغانستان بانک .

• معاملات بین البانکی که بین مرکز ، شهری ها ونمایندگی ها صورت میگیرد را بررسی، کنترول همچنان طبقه بندی مناسب ومحاسبه درست ودقیق صورت گیرد .

• مدیر عمومی محاسبه باید اطمینان حاصل نماید که تمام معاملات بین البانکی تطبیق گردیده وتمام معاملات در وقت وزمان معین تطبیق گردد و هیچ تفاوت در معاملات بین البانکی باقی نماند .

• مدیر محاسبه باید مطمین شود که تمام معاملات بانک از طرف مدیران تطبیقات (مرکز و ولایات)تطبیق گریده است .

• اطمینان از درست بودن وبه موقع بودن معاملات حسابی.

• مدیر محاسبه باید اطمینان حاصل نماید که کدام تفاوت بین حسابات مادیول های معاشات ، خزانه ودارائی های ثابت به سیستم سی بی اس موجود نباشد. 

• ترتیب بودجه وارسال بودجه تصویب شده به تمام شعبات مربوطه بانک

• کنترول مصارف بانک مطابق بودجه تصویب شده بانک وآماده کردن راپور بودجه مقاسیسوی تحقق یافته به اصل بودجه .

• تهیه راپور از مصارف اضافه شده از بودجه تصویب شده بخاطر گرفتن تصامیم ضروری .

• کمک در توسعه .پیاده سازی روش های جدید بمنظور تسریع وانجام کار های شعبه

• نگهداری وکنترول از مادیول دارائی های ثابت ، مادیول معاشات و مادیول FOREX وسایر مادیول های مرتبط.

• نظارت از قعالیت های شعبه معاشات که معاش کارمندان در وقت معین آن اجرا میگردد ومالیه بر معاشات به صورت درست مطابق قانون مالیات سنجش وبه وزارت مالیه به وقت وزمان معین آن پرداخت گردد .

• . باید اطمینان حاصل شود که درج تمام معاله های حسابی و راپور های مالی مطابق استندرد های حسابی بین المللی (IFRS) انجام شود .

• .خانه پری و تسلیمی اظهار نامه های مالیاتی به وزارت مالیه در زمان مقتضی ، تادیه و تصفیه تمام مالیات بانک به وزارت مالیه در زمان مقرر و تصفیه اظهار نامه مالیاتی در وقت معین .

• . تجزیه و تحلیل و بررسی کار شعبه به منظور توسعه و روش ها کار آمد و استفاده از منابع بخاطر اطمینان از منابع بخاطر دقت و صحت بودن معلومات 8

• .همکار با تیم محاسبه بخاطر اطمینان از راپور ها به شکل درست و به موقع آن برای ادیت در اخیر سال 

• .نظارت بر فعالیت های مدیریت محاسبه بخاطر اطمینان که تمام گزارشات مالی و غیر مالی طبق مقررات به وقت و زمان آن ترتیب و به مراجع زیربط ارسال گردیده باشد مثل راپور ها به دفبانک 

• .کمک به توسعه و پیاده سازی روش ها و طرج های جدید به منظور افزایش مفیدیت در شعبه .

• .آماده کردن گزارش مالی روزانه و گزارش به آمر مالی و حسابی .

• .حل نمودن موضوعات به ارتباط مسایل عملکرد، در گیری بین کارکنان ، حالت غایب بودن کارکنان و غیره مسایل مربوط شعبه .

• .نظارت و بررسی از پیش پرداخت ها و معاشات پیش پرداخت برای کارمندان بانک و حصول اطمینان که پیش پرداخت به وقت و زمان معین آن تصفیه گردد.

• .تصویب یه (AUTHORIZATION ) نمودن معاملات محاسبه در سیستم سی بی اس مطابق پالیسی مالی و حسابی بانک 

• .مطمین شدن از اینکه تمام پرداخت ها در زمان مقتضی انجام شده و مالیات آن وضع و به حساب وزارت محترم مالیه مطابق قانون مالیات انتقال گردد.

• .باید قیمت های اجناس خریداری شده کنترول و از توصویب (authorize) قیمت های که معقول و منطقی نباشد خود داری و اجراآت نگردد.

• .کمک ، نظارت ، و راهنمائی و کنترول از فعالیت های روزانه مدیریت محاسبه 

• .اجرا سایر کار های مرتبط که از طرف آمر مربوطه برایشان هدایت داده میشود . • کنترول تمام اسناد حسابی که از شعبات اجرائیوی مواصلت می ورزد.

• .در صورتیکه شعبه محاسبه به کدام مشکل حسابی مواجع گردد مدیر عمومی محاسبه وظیفه دارد تا در مورد حل مشکل راه حل های لازم را دریافت و خدمت شان بیان نماید.

• .رهنمائی مسئولین اثاثیه در قسمت سنجش استهلاکات

• .امضا نمودن چک های متقاعدین و تادیات مدیریت محاسبه و چک نمودن تمام اسناد که از جانب مدیریت معاشات و تادیات ترتیب میگردد.

• .ترتیب نمودن راپور های مالی بانک به شکل ماهانه ، ربوار وسالانه مطابق به استندرد های مالی بین ا لمللی ّ IFRS ومطابق به مقررات دفبانک

• .تطیبق نمودن پالیسی مالی بانک واطمینان حاصل نمودن که تمام معاملات مطابقیت در روشنائی به پالیسی مالی بانک انجام گردد.

• ترتیب نمودن راپورهای MIS مطابق به فارمت های دفبانک وارسال راپورها به وقت معینه آن به شعبات مربوطه دافغانستان بانک 

• تحلیل از اجراات مالی بانک که شامل تحلیل نسبت ها و مقایسه نسبت های مالی بانک وهمچنان (trend analysis ) برای ممیته دارائی وبدهی به همکاری مدیریت سرمایه گذاری

• کنترول و نگهداری ساختار لیجرهای عمومی بانک چارت حسابی 

• ایجاد حسابات GL PL در سیستم نظربه ضرورت بانک بعد از تائیدی آمر مالی و حسابی

• درج نمودن تمام معامله های حسابی وراپور های مالی مطابق استندرد های حسابی بین االمللی انجام شود .

• مسئول ارایه تهیه گزارشات منصفانه ،بشکل درست، مطمین شود که تمام معاملات حسابی درج سیتم به شکل عادلانه و منصفانه صورت گیرد وکدام دستکاری وساختکاری در راپورهای مالی صورت نگیرد .

• هماهنگی با ادیتوران خارجی و تیم نظارتی دافغانستان بانک .

• معاملات بین البانکی که بین مرکز ، شهری ها ونمایندگی ها صورت میگیرد را بررسی، کنترول همچنان طبقه بندی مناسب ومحاسبه درست ودقیق صورت گیرد .

• مدیر عمومی محاسبه باید اطمینان حاصل نماید که تمام معاملات بین البانکی تطبیق گردیده وتمام معاملات در وقت وزمان معین تطبیق گردد و هیچ تفاوت در معاملات بین البانکی باقی نماند .

• مدیر محاسبه باید مطمین شود که تمام معاملات بانک از طرف مدیران تطبیقات (مرکز و ولایات)تطبیق گریده است .

• اطمینان از درست بودن وبه موقع بودن معاملات حسابی.

• مدیر محاسبه باید اطمینان حاصل نماید که کدام تفاوت بین حسابات مادیول های معاشات ، خزانه ودارائی های ثابت به سیستم سی بی اس موجود نباشد. 

• ترتیب بودجه وارسال بودجه تصویب شده به تمام شعبات مربوطه بانک

• کنترول مصارف بانک مطابق بودجه تصویب شده بانک وآماده کردن راپور بودجه مقاسیسوی تحقق یافته به اصل بودجه .

• تهیه راپور از مصارف اضافه شده از بودجه تصویب شده بخاطر گرفتن تصامیم ضروری .

• کمک در توسعه .پیاده سازی روش های جدید بمنظور تسریع وانجام کار های شعبه

• نگهداری وکنترول از مادیول دارائی های ثابت ، مادیول معاشات و مادیول FOREX وسایر مادیول های مرتبط.

• نظارت از قعالیت های شعبه معاشات که معاش کارمندان در وقت معین آن اجرا میگردد ومالیه بر معاشات به صورت درست مطابق قانون مالیات سنجش وبه وزارت مالیه به وقت وزمان معین آن پرداخت گردد .

• . باید اطمینان حاصل شود که درج تمام معاله های حسابی و راپور های مالی مطابق استندرد های حسابی بین المللی (IFRS) انجام شود .

• .خانه پری و تسلیمی اظهار نامه های مالیاتی به وزارت مالیه در زمان مقتضی ، تادیه و تصفیه تمام مالیات بانک به وزارت مالیه در زمان مقرر و تصفیه اظهار نامه مالیاتی در وقت معین .

• . تجزیه و تحلیل و بررسی کار شعبه به منظور توسعه و روش ها کار آمد و استفاده از منابع بخاطر اطمینان از منابع بخاطر دقت و صحت بودن معلومات 8

• .همکار با تیم محاسبه بخاطر اطمینان از راپور ها به شکل درست و به موقع آن برای ادیت در اخیر سال 

• .نظارت بر فعالیت های مدیریت محاسبه بخاطر اطمینان که تمام گزارشات مالی و غیر مالی طبق مقررات به وقت و زمان آن ترتیب و به مراجع زیربط ارسال گردیده باشد مثل راپور ها به دفبانک 

• .کمک به توسعه و پیاده سازی روش ها و طرج های جدید به منظور افزایش مفیدیت در شعبه .

• .آماده کردن گزارش مالی روزانه و گزارش به آمر مالی و حسابی .

• .حل نمودن موضوعات به ارتباط مسایل عملکرد، در گیری بین کارکنان ، حالت غایب بودن کارکنان و غیره مسایل مربوط شعبه .

• .نظارت و بررسی از پیش پرداخت ها و معاشات پیش پرداخت برای کارمندان بانک و حصول اطمینان که پیش پرداخت به وقت و زمان معین آن تصفیه گردد.

• .تصویب یه (AUTHORIZATION ) نمودن معاملات محاسبه در سیستم سی بی اس مطابق پالیسی مالی و حسابی بانک 

• .مطمین شدن از اینکه تمام پرداخت ها در زمان مقتضی انجام شده و مالیات آن وضع و به حساب وزارت محترم مالیه مطابق قانون مالیات انتقال گردد.

• .باید قیمت های اجناس خریداری شده کنترول و از توصویب (authorize) قیمت های که معقول و منطقی نباشد خود داری و اجراآت نگردد.

• .کمک ، نظارت ، و راهنمائی و کنترول از فعالیت های روزانه مدیریت محاسبه 

• .اجرا سایر کار های مرتبط که از طرف آمر مربوطه برایشان هدایت داده میشود .


Submission Guideline

The subject of E-mail should clearly indicate: Vacancy Number and position title. Candidates can bring the copy of their CV to HR unit of Pashtany Bank and can apply online. 

Please send your CV along with Cover letter.
Only shortlisted candidates will be invited for the interview.
Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities.
Address: Pole Baghe-Omome Next to Ministry of Communication.

Email:[email protected] or [email protected]
در