آفیسر مدیریت قرارداد های تخنیکی

شناسه پست:1596/020/HRCSD/Ru-WatSIP/MRRD
عنوان: آفیسر مدیریت قرارداد های تخنیکی
دسته بندی:انجینیری
مدت:تا اخیر سال 2020 با امکان تمدید قرارداد
تاریخ ختم: 2020-09-16-(2 هفته مانده)
تعداد نفر:1
معاش:کارمند قراردادی سطح (D) معاشات NTA
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Ru-WatSIP/MRRD | درباره Ru-WatSIP/MRRD
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:داشتن دیپلوم لیسانس در رشته انجینیری ساختمانی، انجینیری میخانیکی، انجینیری جیولوجی، آرکتکچر و برای
تجربه کاری:داشتن چهارسال تجربه کاری در بخش های مسلکی/ تخنیکی سال
شرایط:

شرایط تحصیلی/تجربه، مهارت و ظرفیت های کاری مورد نیازداشتن دیپلوم لیسانس در رشته انجینیری ساختمانی، انجینیری میخانیکی، انجینیری جیولوجی، آرکتکچر و برای سند ماستری ترجیح داده میشود

داشتن تجربه کاری در بخش تهیه قراردادها، مزایده ها و مدیریت و ترجیحآ کارکردن با شورا های انکشافی جامعه

داشتن چهارسال تجربه کاری در بخش های مسلکی/ تخنیکی مربوط به پروژه های WASH، ساختمانی و کار های احیا مجدد بشمول WASH به سطح شهری

داشتن دانش کامل در حصه چک و کنترول تخنیکی، اقتصادی، اجتماعی و محیط  زیستی پروژه های

داشتن تجربه کاری در بخش مدیریت قراردادها، و پروسه تدارکاتی پروژه ها که توسط برنامه همبستگی ملی، میثاق شهروندی و شورا های انکشافی جامعه تطبیق و تمویل گردیده، ترجیع داده میشود

داشتن مهارت های ارتباطات و تکلم به لسان های پشتو/دری و انگلیسی

دانستن مهارت های تحلیلی، بحث و گفتگو، ارتباطات، و دفاع/ مدافعه و مهارت های مربوط به گزارش نویسی

داشتن مهارت های کمپیوتری و آشنایی با سافت ویر های ابتدایی کمپیوتر که شامل برنامه ،(Word and Excel) به علاوه دانش در قسمت سافت ویر های تخنیکی ترجیح داده میشود

 گزارشده بهآفیسر مدیریت قرار داد های تخنیکی گزارش ده به مدیر پروژه WASH و رئیس برنامه می باشد


وظایف

وظایف و مسوولیت هاچک و کنترول تخنیکی، اقتصادی، اجتماعی و محیط  زیستی پروژه های مربوط بخش آبرسانی، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت WASH بشمول شبکه های آبرسانی به سیستم سولری و جاذبه ای

 ترتیب، نظارت و تطبیق پلان های تدارکاتی در هماهنگی با مدیر پروژه و اعضای تیم به اساس نیازمندی و حصول اطمینان از تکمیل وظایف محوله و امور مدیریت قرار دادها

مطابق به رهنمودهای تدارکاتی وزارت احیا و انکشاف دهات، ترتیب و نشر اسناد مختلف که در سیکل ها و مراحل مختلف تدارکاتی به گونه مثال EOIs IFBs RFPs ، اسناد شرطنامه، گزارشات ارزیابی، خلص جلسات، برنده قرارداد و طی مراحل سایر اسناد مختلف تدارکاتی و مدیریت قرار داد جهت تسهیل در اتخاذ تصامیم

غرض افزایش موثریت سیکل تدارکاتی ، ارائه مشورت های استراتیژیک تخصصی در قسمت تطبیق طرح های ضروری برای کنترول و اطمینان از شفایت، موثریت هزینه، و صداقت در تمامی عرصه های تدارکاتی تحت برنامه هم در سطح شورا های انکشافی جامعه و میثاق شهروندی

نظارت از پیشرفت فعالیت های بخش تدارکات به شکل دوامدار و بروز نمودن پلان های تدارکاتی و حفظ آن در سیستم MIS

طرح طرزالعمل های مناسب، لوایح و ایجاد سیستم کنترولی و چک امور مدیریت قرار داد غرض اطمینان از تخطی و تقلب در پروسه های مدیریت قرار داد ها و امور تدارکاتی

ایفای وظیفه منحیت یک شخص ارتباطی در رابطه به اقدامات ابتکاری در قسمت ارتقای ظرفیت کارمندان به سطح داخلی و جامعه. شرکت در تمامی جلسات تخنیکی و ارایه پیشنهادات/سفارشات غرض بهبود در عرصه تطبیق پروژه ها به اساس لوایح تدارکات و نیازمندی های ارتقای ظرفیت در رابطه به امور تدارکاتی، اجناس، خدمات و ساختمان

حمایت در بخش های مختلف تفتیش/ ارزیابی های قبلی در بخش اجراات با تامین اطمینان از اسناد مدیریت قرار داد ها و تدارکات که بشکل موثر خانه پوری شده و فراهم آوری سیکل مکمل مدیریت قرار داد و تدارکات

سهم گرفتن و همکاری منحیث شخص رابط یا فوکل پاینت به نماینده گی از بخش پروژه وی وزارت مالیه برنامه آبرسانی و حفظ الصحه روستایی  در ارتباط به موضوعات اداری و مدیریت قرار داد پروژه ها

همکاری با بخش پروژه وی وزارت مالیه/ برنامه آبرسانی و حفظ الصحه روستایی در قسمت چک نمودن کیفیت مواد خریداری شده از شرکت های خدماتی، و در صورتیکه طرف خریدار راضی از کیفیت خدمات نباشد، حصول اطمینان از تعویض و تعدیل اجناس و خدمات با توجه به مشخصات که در پروپوزل ذکر شده است

نظارت از پیشرفت تطبیق قرار دادها و اطمینان ازینکه تمام قرار دادها مطابق به معیارها ، طرزالعمل ها و وقت پلان شده ترتیب شده و پیش میرود

همکاری و حمایت تمامی مسوولین برنامه، و مدیران پروژه های ذیربط در قسمت نظارت و پیگیری پروژه ها با شوراهای انکشافی، شرکت های مشورتی، قرار دادی ها و نهاد های خدماتی طورمثال، تهیه و ترتیب گزارشات آغاز کار، گزارشات پیشرفت کار و نتیجه نهایی و اجراآت انوایس قرار دادی ها و حصول اطمینان از تکمیلی درستی و دقیق بودن اسناد.

بررسی، و تشخیص ثبت و تامین اطمینان از طی مراحل به موقع صورت حساب های که از قراردادیان رسیده و کسب اطمینان از درستی و مکمل بودن آن

کسب اطمینان در رابطه به اسناد ضروری و طی مراحل آن غرض تمدید پروژه ها، فرمایشات متنوع، سرتیفکیت موقت و نهایی پرداخت، داد خواست ها و سایر اسناد دیگر که برای قرارداد کننده که هماهنگ به قوانین تدارکاتی و قراردادی به اساس پالیسی های حکومت باشد

 همکاری با بخش های تدارکات و انجینیری غرض حل مشکلات در رابطه به مدیریت قراردادها

فراهم آوری حمایت های تخنیکی به ریاست های ولایت انکشاف دهات، قرارداد کننده گان، شورا های انکشافی جامعه، شورا های انکشافی ولسوالی ها در حصه حفظ اسناد، و اسناد تدارکاتی مربوط پروژه های WASH مانند سیستم آب آشامیدنی شهری و روستایی (سیستم های سولری، جنراتوری، جاذبه ای و سایر سیستم های دیگر)، پروژه های مربوط بخش حفظ الصحه و سایر وظایف ساختمانی دیگر

همکاری با مفتیشین در رابطه به بررسی اسناد قراردادی و تدارکاتی

همکاری نزدیک باسایر مسوولین بخش ها در رابطه به اصلاحات کلی در سیستم مدیریت قراردادها

بررسی تمامی پرداخت ها و اسناد تادیاتی با شرکای تطبیق کننده غرض کسب اطمینان ازینکه تمام پرداخت ها و اسناد تادیاتی نظر به کار واقعی و پیشرفت فزیکی صورت گرفته و به موقع اجراآت گردیده است

قابلیت و کارآیی در برقراری ارتباطات و ایجاد زمینه خوب کاری با سایر شرکای کاریسایر وطایف دیگر که توسط رهبری وزارت احیا و انکشاف دهات و اداره مربوطه محول میگردد


طریقه ارسال درخواستی

Interested Afghans with the required qualifications and experience should submit their applications electronically through [email protected]
While submitting your applications please mention the Title of the position plus Vacancy Number in the subject of the e-mail; please do NOT submit any other supporting documentation or educational certificates with your application. If you are short listed you will be asked to submit electronic copies of your educational certificates and if you are invited to written test you will be required to present the original certificates. Applications will not be accepted after the closing date of the position. Only short-listed candidates will be contacted for written test Note: In the interests of open and fair competition and a merit based selection process applicants are advised that lobbying for a position whether by the applicant or by any person acting on his or her behalf shall result in the immediate disqualification of the candidate from further consideration. Applicants are strongly advised to inform potential supporters of this restriction which shall be strictly enforced.

Please don’t forget to type the Vacancy Announcement Number (1596/020/HRCSD/Ru-WatSIP/MRRD) in Subject while applying online. Application without vacancy number will not be accepted.

ایمیل: [email protected]
en