آمر تحلیل

شناسه پست:
عنوان: آمر تحلیل
دسته بندی:حسابداری و مالی حسابداری
مدت:permanent
تاریخ ختم:2018-12-16-(7 ماه پیش)
تعداد نفر:1
معاش:
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما:supreme audit office |درباره supreme audit office
شهر:کابل
کشور:AF

شرایط

تحصیلات:
تجربه کاری:2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه. سال
شرایط:

نتایج متوقع:الی مدت  دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی بی آر و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد. گزارش دهی به :آمر تحلیل  به رئیس بررسی ادارات بودجوی مرکزی گزارش میدهد. شرایط تحصیلی و تجربه کاری :مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (۷) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، اداره تجارت، امور مالی و حسابی به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود. همچنان داشتن سندACCA CIA  یک امتیاز شمرده میشود.

حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری یا پشتو)  و زبان انگلیسی .

داشتن مهارتهای کمپیوتری در پروگرام های مرتبط


وظایف

عنوان وظیفه :                 آمر تحلیلوزارت و یا اداره :            اداره عالی بررسیموقعیت  :                       کابلتعداد بست:                      1بست:                             3بخش مربوطه:                 ریاست بررسی ادارات بودجوی مرکزیتاریخ:                           21/01/1397هدف وظیفه:تحلیل و ارزیابی گزارشات بررس ها، تثبیت تخطی ها از قوانین نافذه و نقاط ضعف و قوت موضوعات بررسي شده در گزارشات. مسئولیتهای وظیفوی:طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.

ایجاد میکانیزم موثر به منظور مطالعه وتحلیل گزارش ها در موعد تعیین شده مطابق پالیسی اداره.

تشخیص نواقص و کاستی ها دراجراآت مراجع تحت بازرسی وارائه نظریات مشخص اصلاحی و رهنمودی جهت تصحیح آن و تصامیم بعدی.

اتخاذ تصامیم لازم در رابطه به ارسال تحلیل گزارشات پس از تدقیق و تائید مقامات به مراجع ذیربط جهت تطبیق یافته های بررسی.

 تعقیب و پیگیری از چگونگی تطبیق یافته های بررسی در مراجع تحت بررسی جهت تحقق یافته ها.

 تحلیل گزارشات بازرسی های حصول شده از بررس ها، مطالعه دوسیه های قابل تعقیب عدلی، ارائه نظرتحلیلی در رابطه به قضایای جرمی و ارسال آن به بورد عالی بررسی پس ازتائید رئیس بخش به منظور اتخاذ تصامیم و اجراآت مقتضی بعدی.

اتخاذ تصامیم لازم در رابطه به ارسال تحلیل گزارشات پس از تدقیق و تائید مقامات به مراجع ذیربط جهت تطبیق یافت های بررسی.

 تأمین ارتباط مداوم با بخش های مربوطه جهت اخذ معلومات بیشتر از بررس ها حین تحلیل گزارشات درموارد لازمه.

پاسخ به مکاتیب و اعتراضات مراجع بررسی شده پیرامون نتایج بازرسی ها.

ارزیابی دوسیه های کار بررس ها و حصول اطمینان از مستند بودن یافته های بررسی به همکاری با بررس ها در رابطه به ترتیب مشوره یافته های بازرسی.

انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.

 ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های آمریت مربوطه.

ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


طریقه ارسال درخواستی

.

ایمیل:[email protected]
en