استاد کادر دایمی رشته های حقوق و اقتصاد

شناسه پست:HRM1399_01
عنوان: استاد کادر دایمی رشته های حقوق و اقتصاد
دسته بندی:آموزش و تعلیمی
مدت:یک سال با قابلیت تمدید
تاریخ ختم: 2020-11-24-(2 ماه مانده)
تعداد نفر:9
معاش:مطابق طرزالعمل معاش و امتیازات پوهنتون
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Ghalib University _ پوهنتون غالب | درباره Ghalib University _ پوهنتون غالب
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:حد اقل ماستر به دوکتور ترجع داده می شود
تجربه کاری:حد اقل سه سال تجربه تدریس در یکی از پوهنتون های مط سال
شرایط:

 در بخش مضامین پوهنحی حقوق و علوم سیاسیدر مضمون حقوق عمومی، داشتن ماستری در رشته حقوق

در مضمون حقوق خصوصی، داشتن ماستری در رشته حقوق خصوصی

در مضمون علوم سیاسی، داشتن ماستری با گرایش اندیشه سیاسیدر بخش مضامین پوهنحی اقتصاد برای مضمون مدیریت عمومی، داشتن ماستری در رشته مدیریت

  برای مضمون محاسبه مالی، داشتن ماستری در رشته مالی

  برای مضمون اقتصاد توسعه، داشتن ماستری در رشته اقتصاد

 برای مضمون زبان انگلیسی، داشتن ماستری در رشته ادبیات انگلیسی

برای مضمون تقافت اسلامی، داشتن ماستری در رشته علوم دینیالزامات مشترک مضامین فوقبلدیت کامل به زبان های:دری، پشتو و انگلیسی؛دسترسی به پروگرام های کمپیوتر مانندWord Excel Power Point


وظایف

 پابندي به حاضري و وقت شناسی؛

 مراعات نمودن تمام مقررات و لوایح کاري پوهنتون؛

 داشتن حوصله مندي و برخورد صميمانه با محصلان و همكاران؛

 تهيه مواد درسی مضمون مربوطه براي تدریس؛

 تهيه لكچرنوت ها براي محصلان؛

 تهيه رهنمود کارهاي عملی – ساحوي و لابراتواري؛

 تهيه پلان درسی ساعتوار مضمون مربوطه؛

 داشتن پلان کار ماهوارمطابق معيارات فعاليت هاي اکادميک؛

 پيشبرد دروس نظري و عملی مطابق تقسيم اوقات و ضرورت پوهنحی؛

 کنترول حاضري محصلان درساعات مربوطه و ثبت آن درکتاب حاضري؛

 رهنمایی اعضاي کادرعلمی و محصلان مطابق قانون تحصيلات عالی؛

 ارزیابی آثارو کنفرانس هاي علمی اعضاي کادرعلمی و سایردانشمندان و ابرازنظردررابطه به آنها؛

 اشتراک فعال درمحافل علمی منحيث گراننده ، سخنران و یا اشتراک کننده مطابق صلاحيت اکادميک؛

 اشتراک فعال در کميته ها، مجالس و شورا هاي پوهنتون؛

 سهمگيري مسؤولانه در بهبود امورپوهنحی و پوهنتون به منظورانكشاف علمی و تدریسی؛

 ارتقاي سویه علمی خود به ویژه در رشته اختصاصی و کسب مهارت هاي کاري ووظيفوي؛

 تاليف کتاب هاي درسی ، ممد درسی و پيشبرد تحقيقات علمی مطابق صلاحيت هاي علمی؛

 ابرازنظربراي بهبود اموراکادميک پوهنتون ونصاب درسی موجوده به مسؤولين مربوط؛

 تشویق محصلان براي فراگيري بهتردرس و سهمگيري در فعاليت هاي درسی، اجتماعی وفرهنگی پوهنتون

 اشتراک درامتحانات پوهنتون؛

 حفظ اسرار اداره و جلوگيري از انتقا ل مواد درسی و سایرداشته هاي معنوي و مادي پوهنتون به افراد و نهاد هاي دیگر بدون اجازه

مقام ریاست پوهنتون؛

 مراعات تمام مواد شامل وجایب ومكلفیت هاي کارمندان پوهنتون؛

 ایجاد نظم و دسپلين درصنوف درسی به خاطر بهتر شدن و بالارفتن کيفيت درس؛

 اجراي سایروظایف طبق ایجابات وظیفه وی سپرده شده.


طریقه ارسال درخواستی

متقاضیان محترم  خلص سوانح خود را همراه با یک نامه که نشان دهنده علاقه و شایستگی آنها برای این موقف و کار با پوهنتون غالب باشد لطفا نموده با ذکر عنوان  پوهنحی و مضمون مورد نظر را به صورت واضح در موضوع ایمیل خویش نگاشته و به این ایمیل ارسال بدارند

[email protected]

شماره تماس:  0787478811

ایمیل: [email protected]
en