استاد کادر دایمی رشته های طب معالجوی و ستوماتولوژی

شناسه پست:HRM1399_02
عنوان: استاد کادر دایمی رشته های طب معالجوی و ستوماتولوژی
دسته بندی:آموزش و تعلیمی
مدت:یک سال با قابلیت تمدید
تاریخ ختم: 2020-09-26-(2 هفته مانده)
تعداد نفر:9
معاش:مطابق طرزالعمل معاش و امتیازات پوهنتون
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Ghalib University _ پوهنتون غالب | درباره Ghalib University _ پوهنتون غالب
شهر: Zabul
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:حد اقل متخصص، به دوکتور ترجیح داده می شود
تجربه کاری:حد اقل سه سال تجربه تدریس در یکی از پوهنتون های مط سال
شرایط:

در بخش مضامین پوهنحی طب معالجویدر مضمون بیوشیمی، داشتن تخصص  در رشته بیوشیمی

در مضمون هستولوژی، داشتن تخصص در رشته هستولوژی

در مضمون  پتالوژی، داشتن تخصص در رشته پتالوژی

در مضمون فیزیولوژی، داشتن تخصص در رشته فیزیولوژی

در مضمون نسایی ولادی، داشتن تخصص در رشته نسایی ولادیدر بخش مضامین پوهنحی  ستوماتولوژی برای مضمون ستوماتولوژی اطفال، داشتن تخصص در رشته ستومالوژی اطفال

  برای مضمون جراحی دهن، داشتن تخصص در رشته جراحی دهن

  برای مضمون بیوفیزیک، داشتن تخصص در رشته بیوفیزیکالزامات مشترک مضامین فوقبلدیت کامل به زبان های:دری، پشتو و انگلیسی؛

دسترسی به پروگرام های کمپیوتر مانند Word Excel Power Point


وظایف

 پایبندي به حاضري و وقت شناسی؛

 مراعات نمودن تمام مقررات و لوایح کاري پوهنتون؛

 داشتن حوصله مندي و برخورد صميمانه با محصلان و همكاران؛

 تهيه مواد درسی مضمون مربوطه براي تدریس؛

 تهيه لكچرنوت ها براي محصلان؛

 تهيه رهنمود کارهاي عملی – ساحوي و لابراتواري؛

 تهيه پلان درسی ساعتوار مضمون مربوطه؛

 داشتن پلان کار ماهوارمطابق معيارات فعاليت هاي اکادميک؛

 پيشبرد دروس نظري و عملی مطابق تقسيم اوقات و ضرورت پوهنحی؛

 کنترول حاضري محصلان درساعات مربوطه و ثبت آن درکتاب حاضري؛

 رهنمایی اعضاي کادرعلمی و محصلان مطابق قانون تحصيلات عالی؛

 ارزیابی آثارو کنفرانس هاي علمی اعضاي کادرعلمی و سایردانشمندان و ابرازنظردررابطه به آنها؛

 اشتراک فعال درمحافل علمی منحيث گراننده ، سخنران و یا اشتراک کننده مطابق صلاحيت اکادميک؛

 اشتراک فعال در کميته ها، مجالس و شورا هاي پوهنتون؛

 سهمگيري مسؤولانه در بهبود امورپوهنحی و پوهنتون به منظورانكشاف علمی و تدریسی؛

 ارتقاي سویه علمی خود به ویژه در رشته اختصاصی و کسب مهارت هاي کاري ووظيفوي؛

 تاليف کتاب هاي درسی ، ممد درسی و پيشبرد تحقيقات علمی مطابق صلاحيت هاي علمی؛

 ابرازنظربراي بهبود اموراکادميک پوهنتون ونصاب درسی موجوده به مسؤولين مربوط؛

 تشویق محصلان براي فراگيري بهتردرس و سهمگيري در فعاليت هاي درسی، اجتماعی وفرهنگی پوهنتون

 اشتراک درامتحانات پوهنتون؛

 حفظ اسرار اداره و جلوگيري از انتقا ل مواد درسی و سایرداشته هاي معنوي و مادي پوهنتون به افراد و نهاد هاي دیگر بدون اجازه

مقام ریاست پوهنتون؛

 مراعات تمام مواد شامل وجایب ومكلفیت هاي کارمندان پوهنتون؛

 ایجاد نظم و دسپلين درصنوف درسی به خاطر بهتر شدن و بالارفتن کيفيت درس؛

 اجراي سایروظایف طبق ایجابات وظیفه وی سپرده شده


طریقه ارسال درخواستی

متقاضیان محترم  خلص سوانح خود را همراه با یک نامه که نشان دهنده علاقه و شایستگی آنها برای این موقف و کار با پوهنتون غالب باشد لطفا نموده با ذکر عنوان  پوهنحی و مضمون مورد نظر  را به صورت واضح در موضوع ایمیل خویش نگاشته و به این ایمیل ارسال بدارند:  [email protected]

  آدرس پوهنتون:  چهار راهی شهید سرک 80 متره میدان هوایی حامد کرزی

شماره تماس:  0787478811

ایمیل: [email protected]
en