تکنیشن فارمسی

شناسه پست:008
عنوان: تکنیشن فارمسی
دسته بندی:صحی و طبی
مدت:دوامدار با تجدید قرارداد های یکساله
تاریخ ختم: 2020-07-08-(1 ماه مانده)
تعداد نفر:1
معاش:10 222 Afs
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: IAM | درباره IAM
شهر: هرات
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:فارغ فاکولته فارمسي یا انستيتوت علوم صحي رشته ای دواسازي
تجربه کاری:دوسال تجربه کاری ارجعیت داده میشود سال
شرایط:

خصوصیاتبرخور داری از روحیه کار تیمی و احترام به مریضان، پایوازن و هم کاران

با ارزش های دفتر هئیت معاونت بین المللی کار کرده بتواند

داشتن قوه ای افهام و تفهیم قوی

به لسان انگلیسی بلدیت داشته باشد.دسترسی به کمپیوتر داشته باشد


وظایف

وظایف و مسئولیت هاتوزيع ادويه مطابق نسخه وهدايت دوکتوران شفاخانه

درخواست ادويه از ستاک مطابق اصول ، ثبت  ستاک کارد عندالموقع

ارائه گزارش های هفته وار و ماهانه مصرف ادويه

 تطبيق رهنمود ها و ستندرد هاي ملي ستاک ادويه ودواخانه

تنظيم ادويه بصورت منظم به اساس معياداستفاده ادويه و درنظر داشت وقوعات فصلي ادويه 

دادن هدایات لازمه درمورد استعمال ادویه به مراجعین مطابق به نسخه داده شده 

ثبت و خانه پري منظم کتاب راجستر و درج داتابیز به صورت دقيق

گزارشدهي منظم هفته وار و ماهوار از اجراات کاري شان به آمر مربوطه

انجام نو کريوالي مطابق تقسيم اوقات تهيه شده توسط اداره شفاخانه

تطبیق اصول و معیارات وقايه انتان وسایر معیارات تعین شده در دواخانه بصورت متواتر

ثبت و راجستر منظم ادویه داده شده، مصرفي و ضایعات

حصول اطمینان از نگهداري و تامین کیفیت ادویه دردواخانه شفاخانه

ترتیب لست ادویه ، سامان و وسایل طبي مورد نیاز شفاخانه

ترتیب به موقع لست ادویه تاریخ گذشته به مرجع مربوط

تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه

انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه که ازطرف اداره شفاخانه سپرده ميشود


طریقه ارسال درخواستی

 واجدین شرایط می تواند که خلص سوانح همراه درخواستی خود را به ایمیل آدرس

   [email protected]  و یا کاپی آنرا به دفتر IAM ارسال نمایند.

یاد داشت: تنها با افراد که شارت لیست میشوند تماس گرفته خواهد شد.

ایمیل: [email protected]
en