داکتر تیم سیار صحی طور قراردادی

شناسه پست:[email protected]
عنوان: داکتر تیم سیار صحی طور قراردادی
دسته بندی:صحی و طبی
مدت:قراردادی (Extendable)
تاریخ ختم: 2021-05-20-(1 هفته مانده)
تعداد نفر:1
معاش:به اساس نورم که در نظر گرفته شده است
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: ARCS | درباره ARCS
شهر: جوزجان
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:• داشتن سند لیسانس طب معالجوی و یا معادل آن در بخش طبی و صحت عامه
تجربه کاری:• تجربه کاری حد اقل سه سال در بخش مربوطه . سال
شرایط:

داشتن سند لیسانس طب معالجوی  و یا معادل آن در بخش طبی و صحت عامه

تجربه کاری حد اقل سه سال  در بخش مربوطه 

قدرت تکلم ومفاهمه به لسان های رسمی کشور و انگلیسی.

توانایی استفاده از کمپیوتر و انتر نت.

توانایی سازماندهی در محدوده بخش مربوطه.  

آگاهی کافی ازقوانين وسيستم اداری کشور وادارۀ مربوطه

رعايت نمودن وپابند بودن به قوانين نافذۀ کشور، اساسنامۀ جمعيت افغانی سره مياشت، لوايح وطرزالعمل های نافذه در اداره .جمعيت


وظایف

افزایش توانمندی هماهنگ ساختن فعالیت های ساحوی واحد های سیار صحی.

اطمینان از ظرفیت پاسخگویی واحدهای سیار صحی  در اوقات حوادث طبیعی و شیوع امراض در حالات صحت در معرض خطر تنظیم پلان کاری و ارایه پیشنویس به آمر عملیاتی 

جمع آوری توحید و ثبت کمپیوتر نمودن راپور کار وفعالیت های تیم های سیار صحی و ارایه گزارش به ریاست مربوطه .

همکاری و هماهنگی با آمرین صحی ساحوی در زون های ساحوی  در رابطه به بخش مربوطه.

داشتن اطمینان از مهارتهای اختصاصی کارمندان تیم های سیار صحی مطابق به لایحه وظایف آنها.

داشتن روابط نزدیک وادامه جلسات در رابطه به پالیسی پاسخگویی عاجل طبی صحی با دیپارتمنت آمادگی و پاسخگویی عاجل علیه حوادث، Health Cluster  ،و وزارت صحت عامه.

راه اندازی  دوره های آموزشی جدید برای کارمندانواحد  های سیار صحی،عیار نمودن مدیر عمومی تیم های سیار صحی  با دانش نوین بخش مربوطه و اشتراک در کورس های آموزشی به سطح ملی و بین المللی.

اشتراک در پروسه استخدام کارمندان مسلکی و خدماتی برای واحد های سیار صحی .

ایجاد و توسعه روابط با دیپارتمنت های جمعیت هلال احمر افغانی به خصوص اداره حوادث و کمک های اولیه صحی به سطح جامعه  و اشتراک درمجالس هماهنگی مربوط به فعالیت های واحد  های سیار صحی با مشوره

مقامات ریاست خدمات صحی .

بهبود وتقویه پروسیجر های عملیات برای واحد های سیار صحی و ترتیب طرز العمل فعالیت های مروط به آن

سروی نمودن اوضاع عمومی صحی به سطح ولایات واقدام سریع به شکل عمده  در جامعه.

بررسی ونظارت منظم از پرسونل واحد های سیار صحی و نحوه فعالیت انها در ساحات مورد داشتن روابط و همکاری با هماهنگ کننده گان پروگرام های صحی،معاونیت هماهنگ کننده آمرین صحی ساحوی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در رابطه به موضوعات واحد های  سیار صحیتنظیم و اجراات بخش های واحد های صحی سیار و صحت در معرض خطر

نظارت براجراات بخش مربوطه

پیگیری امور محوله ازجانب ریاست خدمات صحی   


طریقه ارسال درخواستی

اشخاص واجد شرایط میتوانند اسناد تحصیلی ، سند تجربه کاری و کاپی تذکره خویش را از تاریخ 20/2/1400 الی 30/2/1400 در مرکز به آمریت استخدام ریاست منابع بشری جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار ناحیه پنجم شهر کابل و در ولایات به زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت تسلیم نمایند 

همچنان کاندیدان محترم میتوانند فورم درخواستی را از مکان های ذکر شده بدست بیاورند 

ایمیل: [email protected] اسنا خویش را هارد کاپی به مراجع مربوطه تسلیم نمائید
en