داکتر زنانه (Re-Announced)

شناسه پست:410/2019
عنوان: داکتر زنانه (Re-Announced)
دسته بندی:صحی و طبی
مدت:26 Months
تاریخ ختم: 2019-05-25-(3 ماه پیش)
تعداد نفر:6
معاش:بر اساس جدول معاشات صحت عامه
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Care of Afghan Families (CAF) | درباره Care of Afghan Families (CAF)
شهر: لوگر
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:داشتن د يپلوم طبابت (MD).
تجربه کاری:به اشخاصیکه تجربه کاری داشته باشد ترجیح داده میشود سال
شرایط:

شرايط لازمه:داشتن د يپلوم طبابت (MD).

داشتن سجاياي اخلاقي (صبرو حوصله ، دلسوزي، محتاط بودن...).

مراعات نمودن تمام موازين اسلامي.

داشتن شخصيت مهربان و خوش برخورد

صحت کافي و قواي کافي براي کار

تسلط بر زبان هاي مروج در محل (پشتو و دري)

آشنايي با لسان انگليسي ارجعيت داده مي شود


وظایف

مسوليت هاي عمده:معاينه نمودن خانم ها (بخش هاي نسايي و داخله) .

همكاري با قابله در اجراي معاينات قبل از ولادت در صورتیکه نیاز باشد.

کمک نمودن در ولادت های اختلاطی با قابله ها

تداوي نمودن وقايع اختلاطي بعد از ولادت .

خانه پري نمودن كتا ب را جستر و تا لي شيت ستندرد.

مراعات نمودن ستندردهای تضمین کیفیت و سایر ابتکارات برای بهبود کیفیت خدمات صحی

بلند بردن سطح دا نش و مهارت علمي و مسلكي خود و همکارانش.

اجرای تعليمات صحي نظر به ضرورت.

اجرای منظم نوکریوالیتشريح وظا يف:قبل از معا ينه:چك نمودن سامان و لوازم معاينه (پاك بودن و درست بودن آنها).

پذيرفتن مريضان غرض معاينه.معاينه:اخذ تاريخچه  دقيق و درست وضع صحي.

معاينه درست و د قيق فزيكي (معاينه نمودن  خانم ها حد اقل 10 دقيقه براي هرمريض).

چك نمودن كارت واكسين تيتانوس.- تشخيص نمودن مريضي:تداوي نمودن  مريض به استناد پروتوكول هاي قبول شده .

تشريح حالت صحي و تشخيص مريضي و تشريح تداوي تجويز شده به خانم.

خانه پري نمودن كتاب راجسترو كارت صحي.

تشخيص و راجع نمودن مريضان وخيم و مريضاني كه در كلينيك تداوي شده نتوانند  به مراجع مربوطه.

ریفر نمودن خانم به شعبه واکسین در صورتیکه واکسین تیتانوس را اخذ نکرده باشد.

تعيين نمودن تاريخ ملاقات بعدي در صورت ضرورت.بعد ازمعاينه:منظم ساختن سامان و لوازم و پاك كاري آنها در صو رت ضرورت.برعلاوه:بهبود بخشيد ن سطح دا نش و مهارت علمي و مسلكي.

سهم گيري فعال در سيمينار هاي آموزشي.

سهم گيري در جهت بهبودي سيمينار هاي آموزشي ( ارايه پيشنهادات و تعيين بعضي عناوين).

عملي نمودن مواد شامل پروتوكول ها و سيمينار ها در جريان كار.

اطمینان از دایر شدن شورای صحی زنانه در سطح مرکز صحی


طریقه ارسال درخواستی

تسلیم دهی اسناد!

علاقه مندان شامل شرایط فوق میتواننددرخواستی های شانراازطریق انترنت ویا کاپی اسناد خویش را به آدرس های ذیل بفرستند. ویا جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل تماس گیرند.

نوت! تنها کاندیدانیکه واجد شرایط فوق باشند برای مصاحبه خواسته میشوند.

پل علم مرکز ولایت لوگر عقب لیسه نسوان بی بی آمنه، سرک اول خانه 14

شماره تماس: 0729880572

ادرس الکترونیکی:   [email protected]

نوت: براساس نیازمندی پست هر زمانیکه بتوانیم شخص مطلوب را مطابق اعلان دریابیم پروسه استخدام آن قبل از ختم اعلان صورت میگیرد

ایمیل: [email protected]
en