ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایات ننگرهار و کندهار

شناسه پست:
عنوان: ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایات ننگرهار و کندهار
دسته بندی:دولت
مدت:
تاریخ ختم: 2020-09-23-(6 روز مانده)
تعداد نفر:2
معاش:
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: وزارت ترانسپورت | درباره وزارت ترانسپورت
شهر: قندهار, ننگرهار
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:
تجربه کاری: سال
شرایط:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7، 8 و  34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:رشته تحصیلی:
 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های (ترانسپورتیشن (حمل و نقل)، انجینری (ساختمانی، ساختمانهای ترانسپورتی و سائر رشته های مربوط به تنظیم ترانسپورت جاده ئی)، برنامه ریزی شهری، مدیریت ترانسپورت، ادارۀ عامه، اقتصاد، اداره تجارت، پالیسی عامه، حقوق) و یا سایر رشته های مرتبط و برای دارنده گان درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.تجربه کاری
 • حد اقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش های (مدیریت پروژه، مدیریت مالی، عواید، تنظیم امور ترانسپورت جاده و یا سایر وظایف مرتبط به امور تنظیم ترانسپورت)

 • مدیریتی و تخصصی؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا (دارندگان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش­های مدیریتی یا تخصصی واجد شرایط این پست شناخته نمی­شود)،

 • مدیریتی یا تخصصی؛ پنج سال دریکی از بخش­های ذکر شده،مهارت­های لازم
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و  آشنائی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.

 • مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.موارد تشویقی:
 • (5) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.


وظایف

هدف وظیفه:مدیریت، نظارت و کنترول امور مربوط به مصونیت، انسجام و تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت مربوطه، جمع آوری شفاف عواید بمنظور بلند بردن عواید ملی و بهبود ارایه خدمات موثر ترانسپورتی، جهت رفع نیازمندی های انتقالاتی و ایجاد تسهیلات به سکتور خصوصی.وظایف تخصصی:
 1. تشخیص چشمه های عایداتی در بخش ترانسپورت زمینی ولایتی مطابق به قوانین، لوایح و طرزالعمل های موجود در بخش جمع آوری عواید

 2. ارائه طرح های مؤثر و مفید در رابطه به رشد و انکشاف ترانسپورت زمینی ولایتی مطابق به نیازمندی ها و پالیسی وزارت در بخش ترانسپورت زمینی

 3. تامین ارتباط با ادارات ولایتی، شرکت ها و نهاد های تجارتی و جلب توجه آنها، بمنظور استفاده از وسایط راجستر شده، جهت رشد و انکشاف ترانسپورت زمینی و ازدیاد عواید

 4. تاًمین مصونیت ترانسپورت زمینی از طریق کنترول تخنیکی وسایط در هماهنگی با سایر ارگانهای دولتی

 5. فراهم آوری تسهیلات در بخش ترانسپورت زمینی ولایت، بمنظور تشویق، انسجام و رشد ترانسپورت زمینی و شرکت های ترانسپورتی خصوصی

 6. مدیریت، نظارت و کنترول از جمع آوری عواید ترانسپورتی و تحویل به موقع آن به حساب عایدات دولت، بمنظور تقویه بنیۀ اقتصادی کشور

 7. ایجاد و انکشاف میکانیزم های شفاف جمع آوری عواید از طریق تطبیق سیستم های الکترونیکی در سطح ولایت

 8. نظارت از ایجاد و نحوه ارایه خدمات شرکتهای باربری و مسافربری زمینی، بمنظور عرضۀ خدمات بهتر ترانسپورتی در ولایت

 9. نظارت از تنظیم ترمینل ها، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای مسافرین و شرکت های ترانسپورتی

 10. ارایه طرح های انکشافی، بمنظور تنظیم بهتر ترانسپورت شهری و نظارت از تطبیق آن در هماهنگی با ادارات ذیربطوظایف مدیریتی:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت

 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست

 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوط

 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه

 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه

 6. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع

 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت

 8. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر

 9. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط

 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشودوظایف هماهنگی:
 1. تامین ارتباط و هماهنگی با تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی جهت پیشبرد بهتر امور مربوطه

 2. اشتراک در جلسات ملی و بین المللی به منظور کسب تجارب جدید و استفاده از آن در برنامه های کاری و نوآوری

 3. تامین ارتباط و هماهنگی با سکتور خصوصی جهت توسعه خدمات ترانسپورتی در سطح ولایت


طریقه ارسال درخواستی

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

 • درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

 • اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
 • اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
 • اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
 • اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

 • اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
 • اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

 • داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
 • قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
 • مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

 • بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
 • اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

 • درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

 • مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

ایمیل: www.iarcsc.com
en