ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ

شناسه پست:
عنوان: ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ
دسته بندی:دولت
مدت:
تاریخ ختم: 2020-08-12-(2 هفته مانده)
تعداد نفر:1
معاش:As per company salary scale
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: وزارت مالیه | درباره وزارت مالیه
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:
تجربه کاری: سال
شرایط:

 شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:رشته تحصیلی:حداقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت مالی، اداره­تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه وسایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود

تجربه کاری:حداقل تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی از بخش های (امور اقتصاد، امور مالی، امور بودجه و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دوکتورا .مهارت­های لازم:تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی

مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیریموارد تشویقی :(5) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدامنوت:   کاندیدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را بصورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی­شوند و حق شکایت را نیز ندارند.  


وظایف

هدف وظیفه: طرح وترتیب پالیسی های مالی واقتصاد بزرگ وارایه دقیق پیشبینی آن برای بودجه ملی، و هماهنگی  ریفورم های مصارف عامه و پیگیری تصامیم آن......................................................................................................................................................صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:وظایف تخصصی:
 1. ایجاد و تطبیق مدل رشد اقتصادی به منظور مشخص نمودن ساحات  و سکتور های زمینه ساز رشد اقتصادی؛ و عیار نمودن بودجه ملی مطابق مدل متذکره ؛

 2. ترتیب و پیشبینی عواید بشمول عواید معادن در مورد تعیین هدف عواید پیشبینی شده با ادارات بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نظارت بر تجدید نظر پیشبینی عواید و شاخص های اقتصاد بزرگ نظر به تغیرات در شرایط اقتصادی و بررسی وسط سال؛

 3. تدوین پلان پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ جهت بهبود پالیسی مالی در کوتاه مدت و درازمدت غرض حصول اهداف اساسی بشمول تخصیص منابع عایداتی، توزیع عایدات و تحکیم ثبات اقتصادی؛

 4. ترتیب، تدوین و نظارت از تطبیق سند ستراتیژی مالی جهت سازگاری  بودجه با اهداف مالی که در چارچوب میان مدت مالی، چارچوب میان مدت مصارف و چارچوب دراز مدت مالی مشخص گردیده است؛

 5. ارزیابی و تهیه راپورهای پیشبیینی وضعیت اقتصاد بزرگ به تعقیب مذاکره با نهاد های بین المللی مالی چون صندوق بین المللی وجهی پول وبانک جهانی، جهت هماهنگی در پلان های انکشافی اقتصادی کشور؛

 6. ترتیب و تهیه نمودن مودل قروض(DSA)  و تحلیل آن برای استراتیژی مالی و بودجه؛

 7. تحلیل وارزیابی مصارف دولت، تاثیرات اجتماعی و نقش آن درتصمیم گیری پالیسی مالیاتی دولت بمنظور آوردن اصلاحات مثبت کًلی درمسایل متذکره؛

 8. نظارت وارزیابی خطرات مالی، ثبات تمویل مالی و قروض بشمول حقوق متقاعدین بمنظور جلوگیری از خطرات موجود و بهبود پروسه مالی مربوطه؛

 9. نظارت ازتهیه و ترتیب راپور های تحلیلی ربعوار وسالانه مالی به لسان های ملی وانگلیسی جهت اتخاذ تصامیم ورهنمائي لازم؛

 10. گزارشدهی ماهوار  به مقام وزارت بعد از تحلیل جامع در اجراات و نوسانات عواید، مصارفات، و بیلانس که در دوران سال واقع میگردد؛

 11. اجرای ارزیابی خطرات مالی ادارات عامه در سطوح مسلسل تشکیل و ارزیابی وضعیت موجود ادارات و ایجاد دیدگاه ستراتیژیک پنج ساله عملکرد مالی “تیم محور” ؛

 12. شناسایی شاخص های مدیریت مالی عامه و ایجاد چارچوب مدیریت عملکرد مالی برای ادارات حکومت همنوا با چارچوبهای شناخته شده بین المللی PEFA TADAT OBI.  وغیره ؛ 

 13. تهیه و ترتیب پالیسی، ستراتيژی و اجندای مدیریت مالی (عواید و مصارف ) بهتر برای ادارات عامه به شمول وزارت مالیه در مطابقت با چارچوب ملی انکشاف و صلح افغانستان؛

 14. تسهیل، تهیه و تدقیق  پلانهای پنج ساله ریفورم مالی عامه قابل تجدید   FPIP تیم محور برای ادارات عامه به شمول وزارت مالیه و قیمت گذاری آن؛وظایف مدیریتی:
 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعوار وسالانه در مطابقت با اهداف و پلان استراتیژیک اداره

 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست

 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه

 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه

 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه

 6. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه

 7. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.

 8. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت

 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر

 10. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط

 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشودوظایف هماهنگی:
 1.  تحکیم روابط ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ با نهاد های چند جانبه و سایر دوایر دولتی با راه اندازی گروپ های کاری. ادارات مهم دولتی شامل اداره مرکزی احصائیه ، دافغانستان بانک، اتاق های تجارت و دفتر مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری میباشد اما محدود به اینها نیست. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از جمله نهاد های مهم چندجانبه خواهند بود. این گروپ های کاری وسیله ای برای تبادل معلومات و نیز شریک ساختن معلومات میان جوانب مربوطه خواهند بود.

 2. رهبری  جلسات ربعوار گروپ هماهنگی اقتصاد بزرگ بمنظور بررسی پیشرفت در فعالیت های اقتصادی؛


طریقه ارسال درخواستی

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

ایمیل: www.iarcsc.com
en