متخصص نسایی ولادی

شناسه پست:متخصص نسایی ولادی
عنوان: متخصص نسایی ولادی
دسته بندی:صحی و طبی
مدت:1 year extendable upto 3 years
تاریخ ختم: 2019-05-15-(3 ماه پیش)
تعداد نفر:1
معاش:150000 af
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: شفاخانه پنجاه بستر خاتم النبیین | درباره شفاخانه پنجاه بستر خاتم النبیین
شهر: نیمروز
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:دارای سند اکمال تخصص از یکی از مراکز معتبر کشور و یا خارج از کشور
تجربه کاری: سال
شرایط:

سند فراغت از یکی از پوهنتون های معتبر داخلی و یا خارجیسند اکمال تخصص از یکی از مراکز معتبر صحی داخلی  و یا خارجیسند سنوگرافی با تایید وزارت صحت عامهتوان کاری و صحتمندی کامل برای انجام کارسجایای نیک اخلاقی ( صبر و حوصله کافی، دلسوزی، صداقت در کار و .... ) 


وظایف

ویزیت مریضان سراپا در شیفت تعیین شده و پوشش مریضان عاجل به صورت سکند کالاجرای سنوگرافی های زنانه پوشش یخش زایشگاه با تمام پروسیجر های مربوطه به صورت شیفت و سکند کالپوشش عملیات های مربوطه به صورت شیفت و سکند کال


طریقه ارسال درخواستی

متخصصین محترم می توانند خلص سوانح خویش را به  ایمیل آدرس ذیل ارسال داشته وبرای معلومات بیشتر به شماره های زیر به تماس شوند .

Email: [email protected]

Pho No: 0797333370            /             0793515505

ایمیل: [email protected]
en