مسوول اجرائیوی مشاوریت حقوقی

شناسه پست:BMA//2020//092
عنوان: مسوول اجرائیوی مشاوریت حقوقی
دسته بندی:بانکداری
مدت:Permanent
تاریخ ختم: 2020-08-17-(2 هفته مانده)
تعداد نفر:1
معاش:As Per Bank Salary Scale
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Bank-e- Millie Afghan | درباره Bank-e- Millie Afghan
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:Bachelor in low Master Degree will be preferred
تجربه کاری:3 سال
شرایط:

 شخص واجد شرایطداشتن درجه لسانس و یا ماستری از رشته حقوق (بخش قانون)و یا رشته شرعیاتحد اقل 2 یا 3 سال تجربه کاری در مسایل اداری و حقوقی و یا ارگانها عدلی و قضاییتسلط کامل به لسان پشتو و دری ، وبلدیت به لسان انگلیسی ترجیح داده میشود.


وظایف

 :مسوولیت وظیفویمسوول اجرائیوی مذکور  در جمع آوری و حفاظت تمام اسناد که برایش تحویل داده  میشود مسوول میباشد         نوشتن تمام مکاتیب، پیشنهادات و غیره مسایل  که از جانب مشاورین  حقوقی برایش سپرده می شودترتیب و تنظیم تقسیم اوقات کاری برای مشاورین در داخل و خارج بانک و در جریان گذاشتن انها:شرح وظایفثبت و راجستریشن تمام قرار داد ها و دیگر اسناد به دیپارتمنت های مربوطه که به دیپارتمنت مشاورین برای اظهار نظر قانونی وعملکرد های بیشتر تقدیم می گردندتحریر اسناد و دیگر مکاتیب  و پیشنهادات ارسال  تمام اسناد وارده به دیپارتمنت های مربوطه بعد از اظهار  نظر در دیپارتمنت مشاوریت حقوقیجمع آوری اسناد که به دیپارتمنت  مشاورین حقوقی  از دیگر دیپارتمنت ها برای اظهار نظر قانونی و عملکرد ارسال می گرددحفاظت، تهیه و ترتیب کاپی اسناد تکمیل شده  و جراید رسمی در دیپارتمنت  مشاوریت حقوقی اداره و تنظیم تقسیم اوقات کاری به  مشاورین  محترم حقوقی دیگر وظایف محوله که از جانب مشاورین  مربوطه  واگذار می گردد.تعقیب قضایای حقوقی در مشوره با مشاور حقوقی بانک که در محاکم تحت کار قرار داردهمکاری در فراهم اوری و تهیه منابع جهت ترتیب صورت دعوی،دفع دعوی و اعتراضات بر فیصله های محاکم در همکاری با مشاور حقوقی بانک ملی افغانثبت اجراات یومیه دفتر مشاوریت حقوقی و ترتیب راپور ماهوار.   


طریقه ارسال درخواستی

You should apply electronically by sending your CV and a one-page covering letter explaining your interest and suitability for the position to E-mail given below. 

PLEASE SPECIFY THE POSITION NAME & VACANCY NUMBER  (BMA//2020//092) IN THE SUBJECT LINE OF YOUR E-MAIL. 


Abdul Habib " Qadiri " 
Responsible for BMA HRMIS Database 
Address: JADE IBNE SINA WATT KABUL AFGHANISTAN. 

PLEASE NOTE:

1. APPLICATIONS RECEIVED AFTER THE DEADLINE WILL NOT BE CONSIDERED.
2. ONLY SHORT-LISTED CANDIDATES WILL BE CONTACTED

ایمیل: [email protected]@BMA.COM.AF
en