مشاور ارشد محیط زیست

شناسه پست:003
عنوان: مشاور ارشد محیط زیست
دسته بندی:دولت
مدت:
تاریخ ختم: 2020-05-06-(1 ماه مانده)
تعداد نفر:1
معاش:NTA –B 3
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: National Environmental Agency | درباره National Environmental Agency
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:داشتن سند ماستر در بخش محیط زیست، تغییراقلیم، منابع طبیعی، یا امور معادل محیط زیست
تجربه کاری:داشتن حد اقل 10 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه سال
شرایط:

مهارت های لازم:1.            توانائی تهیه و ترتیب استراتیژی برای اداره یا بخشی از اداره.2.            توانائی مسوولیت پذیری، مدیریت مالی، قوای بشری و ساحات تخنیکی.3.            توانائی ترتیب اسناد در ساحات تخنیکی.4.            تهیه و آماده سازی پلان های مختلف عملیاتی اداره و یا پروژه.5.            داشتن مهارت مشخص در ساحه تخنیکی مربوطه ( نظارت و تفتیش)6.            توانایی تحریر و افهام وتفهیم به زبان های دری و پشتو و انگلیسی.7.            توانایی استفاده از برنامه های انترنت و کمپیوتری جهت پیشبرد امور محوله


وظایف

هدف وظیفه: فراهم نمودن مبنای قانونی برای موارد مختلف مربوط به محیط زیست، همکاری های مستقیم در بخش تهیه استراتیژی، ظرفیت سازی، توسعه فعالیت های بخش های مختلف اداره، ارایه پرزنتیشن ها به نهاد ها همکار داخلی و خارجی جهت جلب و جذب کمک های مالی برای بهبود تغییر اقلیم،  فراهم نمودن فرصت های بهتر و پیشرفته برای محیط زیست.وظایف تخصصی:1.            ارائیه مشوره ها برای تسهیل وهماهنگی به وزارتخان های سکتوری وسایر ادارات غرض مدیریت منابع طبیعی و حفاظت محیط زیستی مطابق به دیدگاه ،ماموریت، اهداف و قانون محیط زیست2.            ارائیه طرح ها و پروپوزل ها برای GEF وسایر مراجع تمویل کننده جهت دست یابی به اخذ و تطبیق پروژه ها.3.            تهیه و انکشاف پالیسی های امور اداری، مالی و منابع بشری جهت ظرفیت سازی و دستیابی به اهداف اصلی سازمان.4.            شناسایی فرصت ها و منابع تمویل کننده مالی نهاد های بین المللی جهت اشتراک افغانستان در رقابت های تطبیق پروژه ها.5.            ارائیه مشوره های مسلکی و علمی جهت برنامه ریزی های آموزشی، ورکشاپها، سمینارها و مجالس مشورتی در امور مدیریت منابع طبیعی و حفاظت محیط زیستی .6.            طرح وترتیب پالیسی های محیط زیستی دربخش جمع آوری معلومات، غنی ساختن پالیسی ها، پروپوزل های پروژه ها و سروی های تحقیقاتی و ارائه آن به مقام اداره و نهاد های تمویل کننده.7.            ارائیه مشوره ها جهت ایجاد همکاری با مراکزعلمی و تحقیقاتی بمنظور تربیت نیروی بشری در بخش های محیط زیستی.8.            ارائیه مشوره ها بمنظورایجاد هماهنگی با نهاد های ذیربط ملی و بین المللی درمورد اهمیت برنامه های تنوع حیات، کاهش دهی اثرات تغییرات اقلیم و سایر برنامه های محیط زیستی درتمام سطوح (سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی )9.            ارائیه مشوره ها لازم پیرامون همکاری متقابل کارمندان اداره و سایر شرکاء کاری بمنظور مدیریت بهتر کیفیت آب و هوا10.          ارائیه مشوره ها لازم وانجام مطالعات تخنیکی پیرامون مدیریت بهتر ساحات حفاظت شده پارکهای ملی ومناطق مورد توجه محیط زیستی.11.          تحلیل و ارزیابی گفتمان های رسانه یی محیط زیستی وارائه مشوره ها در قسمت نشر و پخش ارقام و اطلاعات پیرامون موضوعات منابع طبیعی، تنوع حیات واستفاده درست ازآنها.12.          همکاری مستقیم رهبری اداره در تطبیق استراتیژی ها، پالیسی ها و طبیق پلان های کوتاه مدت و طویل المدت انکشافی اداره.13.          انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب معاون مسلکی مطابق قوانین و اهداف اداره به وی سپرده میشود.وظایف مدیریتی:1.            ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه مطابقت به پلان معاونیت مالی واداری در جهت درسترسی به هداف اداره.وظایف هماهنگی:1.            همآهنگی و زمینه سازی برای ارتقاء ظرفیت کارکنان اداره با نهاد های همکار دولتی، خصوصی و موسسات خارجی جهت تمویل هزینه های ارتقاء ظرفیت. 2.            همآهنگی و همکاری در تصحیح و تدوین معلومات در بانک معلوماتی غرض انکشاف اداره و درسترسی به ارقام دقیق.


طریقه ارسال درخواستی

نوت:  متقاضیان اعم از ذکور و اناث میتنوانند با در نظرداشت شرایط فوق (CV) خود را تو ام با اسناد دست داشته خویش به آدرس اداره ملی حفاظت محیط زیست واقع:  دارالامان،سرک سناتوریم عقب شفاخانه لشمانیابه ریاست منابع بشری این اداره تسلیم  و یا به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

ایمیل: [email protected]
en