مشاور حقوقی

شناسه پست:AAA-369
عنوان: مشاور حقوقی
دسته بندی:legal
مدت:Permanent
تاریخ ختم: 2020-09-26-(1 هفته مانده)
تعداد نفر:1
معاش:مطابق به اسکل معاشات شرکت هوایی آریانا
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Ariana Afghan Airlines | درباره Ariana Afghan Airlines
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های حقوق و علوم سیاسی
تجربه کاری:تجربه کاری مرتبط حداقل سه سال دولتی سال
شرایط:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازماین لایحۀ وظایف با در نظرداشت شماره (4) مادۀ نهم طرزالعمل منابع بشری دآریانا افغان هوایی شرکت با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده استدر جه تحصیل داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، شرعیات (فقه و قانون) و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو و یا دری) و آشنایی کامل (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

.داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه تجارب لازمه نوع و مدت زمان تجربهتجربه کاری مرتبط حداقل سه سال (دولتی)؛

قابلیت تطبیق خط و مشی و پالیسی های شرکت؛

داشتن اهلیت وشایستگی؛

.داشتن شهرت نیک و عدم سابقه اتهام به فساد اداری و اختلاسمهارت های دیگر کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیرهآشنایی کامل به امور حقوقی، پالیسی ها و قوانین داخلی و خارجی، پلان گذاری افهام و تفهیم، گزارش نویسی، اداره و منجمنت، تحلیل، تجزیه و ارتباطات؛

تصمیم‌گیری سریع و صحیح، قدرت تحلیل بالا، صداقت، امانت داری، رعایت عدل و انصاف، مهارت سخنوری و نگارش و توانایی قانع کردن دیگران.


وظایف

هدف وظیفهارایه مشوره های حقوقی و مسلکی در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه (ملی و بین الملی) به رهبری دآریانا افغان هوایی شرکتمسئولیت های وظیفویترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه در مطابقت به پلان ریاست جهت حصول اهداف پیشبینی شده؛

ارایه مشوره های حقوقی کتبی به بخش های ذیربط تدارکات، مالی، تجارتی، اداری و خدمات، سطح رهبری و سایر منسوبین اداره درمطابقت به قوانین نافذه کشور، قانون تدارکات ملی و قوانین ملی و بین المللی وسایر لوایح، طرزالعمل و پالیسی های اداره مربوطه؛

مرور تمام قرار داد های اداره از لحاظ حقوقی غرض تامین مسایل حقوقی در مطابقت به قوانین نافذه کشور و قوانین و تعهدات بین المللی و ارایه نظریات و پیشنهادات در زمینه؛

ابراز نظر حقوقی در مورد طرح ها، لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود های کاری بمنظور پیشبرد امور مطابق اصول و مقررات؛

ترتیب فارمت طرح ها، لوایح، طرزالعمل ها، قراردادها، رهنمود های کاری وسایر اسناد تقنینی جهت استفاده؛

اشتراک در جلسات داخلی جهت ارایه مشوره های مسلکی و حقوقی در مورد امور و اسناد مربوطه؛

اشتراک در جلسات تسوید قوانین در انستیتوت قانون گذاری وزارت عدلیه و سایر مراجع پیرامون موضوعات حقوقی و انفاذ قوانین و مقررات به نمایندگی از دآریانا افغان هوایی شرکت همچنان تطبیق و تعقیب رویداد مجالس که در آن اشتراک میورزد؛

اشتراک در جلسات خاص با دونرها و تمویل کننده گان بین المللی جهت ابراز نظر در مسایل حقوقی و قانونی و موضوعات به منظور جلب حمایت دونرها؛

مطالعه و بررسی متن قراردادها و پروتوکول های ملی و بین المللی، جهت ارایه نظریات حقوقی؛

تنظیم حجم کار و ماهیت وظیفوی و رهنمائی کارمندان تحت اثر و مراقبت از انجام وظایف شان؛

تعقیب و پیگیری دوسیه های معضله یی و اشتراک در مجالس در محاکم و دفاع از حقوق دآریانا افغان هوایی شرکت؛

نمایندگی نمودن از طرف دآریانا افغان هوایی شرکت در مجالس با نهاد های داخلی و خارجی در مورد موضوعات مشخص جهت حصول اطمینان از اینکه تمام موضوعات حقوقی در هر نوع تصامیم مد نظر گرفته شده اند

بررسي تعديلات، اصلاحات و ضمايم اسناد داوطلبي جهت حصول اطمینان از قانونی بودن آن؛

مطالعه تمام مسوده  پروتوکول ها  از لحاظ حقوقی و ارایه نظریات قبل از عقد غرض اجراآت اصولی و قانونی همچنان آگاهی از تعدیلات در قوانین و پالیسی های که ارتباط به روند تدارکاتی و سایر وظایف محوله داشته باشد؛

ارایه مشوره های لازم به شعبات ذیربط دآریانا افغان هوایی شرکت غرض جلوگیری از فساد؛

رعایت قوانین در اجراأت ، پالیسی منع آزار و اذیت و سایر طرزالعمل ها و طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

بررسی قضایای فساد اداری طبق پالیسی مبارزه با فساد اداری شرکت؛

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در مرکز و ولایات که از طرف رهبری شرکت در مطابقت با قوانین و مقررات سپرده میشود. 


طریقه ارسال درخواستی

Applications should be submitted through e-mail to this address: [email protected]

Note: All applicants must write their names position title and vacancy number in the subject line of his/her application.

ایمیل: [email protected]
en