مشاور وزیر در امور حل مشکلات قومی

شناسه پست:
عنوان: مشاور وزیر در امور حل مشکلات قومی
دسته بندی:دولت
مدت:
تاریخ ختم: 2019-04-25-(3 ماه پیش)
تعداد نفر:1
معاش:As per company salary scale
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: وزارت امور سرحدات و قبایل | درباره وزارت امور سرحدات و قبایل
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:
تجربه کاری: سال
شرایط:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در یکی از رشته های : (جامعه شناسی ،مردم شناسی ، ادره عامه ، اداره تجارت ،پالیسی عامه ، علوم سیاسی ، حقوق ، اقتصاد ، تاریخ ، مدیریت عمومی ، حکومتداری)  و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود

 2. تجربه کاری مرتبط مدیریتی سطح متوسط ،طرح وتحلیل پلان ، پالیسی ،تحقیقاتی ،گزارش نویسی ،حل منازعات ،نظارت ، ارزیابی ) حداقل سه سال برای لیسانس ، دوسال برای ماستری ویک سال برای دکتورا .

 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


وظایف

هدف وظیفه:  ارایه مشوره ها در بهتر شدن منازعات قومی در بهتر شدن مشکلات های قومی با ابراز نظر وزیر،معینان در خصوص حل وفصل مشکلات که به وزارت مواصلت می ورزد . مسئولیت های وظیفوی:سهمگیری در طرح وترتیب ستراتیژی ،تسوید قوانین وپالیسی ها واسناد بخش امور سرحدات وزارت امور سرحدات وقبایل .
 1. ترتیب راپور تحلیل مشکلات ،معاملات ومنازعات بعد از بررسی رسیدگی به آن .

 2. رسیدگی به مشکلات ومنازعات موجود درمیان قوم های مختلف امور سرحدات .

 3. ارایه نظریات مفید وموثر در حصه جلوگیری از بروز مشکلات دربین اقوام قبل از وقوع منازعات در امور سرحدات .

 4. اشتراک در موضوعات قومی از لحاظ احتمال بروز مشکلات های قومی وقبیلوی بین ساکنین امور سرحدات .

 5. همکاری ومشوره های لازم به سران قوم در رابطه به واقعات ومشکلات  قومی گوناگون که میان آنها رخ میدهد .

 6. ارایه مشوره در تهیه مشخصات از محل منازعات به کمک و همکاری ریاست مربوطه وزارت .

 7. سهمگیری ، همکاری ومشوره در تطبیق پروگرام های حل مشکلات در بخش امور سرحدات در مطابقت با برنامه ستراتیژک وزارت .

 8. ارایه نظریات در تهیه وترتیب ستراتیژی که نشان دهنده اشتراک و رسیده گی در موضوعات قومی از قبیل حل وفصل مشکلات و منازعات میگردد .

 9. هماهنگی در تنظیم موضوعات خوشونت آمیز که باعث اختلافات ومشکلات بزرگ میگردد با ریاست مربوطه و ارگانهای امنیتی صورت میگیرد .

 10. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

 11. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

 12. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

 13. سهم فعال واشتراک در برنامه های حل مشکلات ومنازعات که از طرف ساکنین امور سرحدات دعوت میگردد .

 14. ترتیب راپور دقیق وموثر در جایگاه که مشکلات و منازعات به وقوع پیوسته به  ریاست مربوطه و وزارت اریه میشود .

 15. ارایه مشوره در غنامندی اهداف وپروگرام ها ی اداره مربوطه .

 16. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در مطابقت  با قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود


طریقه ارسال درخواستی

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

 

ایمیل: www.iarcsc.com
en