معاون نمايندگى

شناسه پست:NKB-020-HRVN-0082
عنوان: معاون نمايندگى
دسته بندی:بانکداری
مدت:One year - Ext.
تاریخ ختم: 2020-08-15-(3 روز مانده)
تعداد نفر:1
معاش:As per organization salary policy per month
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: New Kabul Bank | درباره New Kabul Bank
شهر: قندهار
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:Bachelor
تجربه کاری:1-3 سال
شرایط:

داشتن مدرک ليسانس در رشته اقتصاد / بانکدارى و حسابدارىداشتن يک الى سه سال تجربه کارى مرتبط  بلديت کامل به زبان هاى درى و پشتو، آشنايى با برنامه هاى کمپيوتر و زبان انگليسى 


وظایف

- پابندی، اطاعت و پیروی از اصول و مقررات اداره  و بانک مرکزی، رعایت سلسله مراتب، رعایت پالیسی های بانک و پروسیچر عملیاتی.- مدیریت عملیات یومیه نماینده گی، کنترول از اجرای د قیق چک های نقده و انتقالی، کنترول فعالیت ها و حاضرى یومیه کارکنان بانک.- کنترول نمودن خزانه و تامین سیستم دو گانه حفظ و مراقبت خزانه Dual Custody و مدیریت وجوه خزانه  و حسابات مربوطه نماینده گی نزد دفبانک طبق حدود تعین شده  بانک.- مدیریت پروسه افتتاح حسابات مطابق طرزالعمل های بانک و منظوری تعدیلات در فورم افتتاح حسابات طبق پروسیجر عملیاتی و پالیسی های بانک.- بعد از تثبیت هویت مشتری و تطبیق امضاء، تایید نمودن معاملات (داد و ستد) و پروسه افتتاح حساب با درنظرداشت صلاحیت وظیفوی.- مرور و ارزیابی منظم فورمه های افتتاح حساب طبق درجه بنده خطر هر مشتری با درنظرداشت پالیسی کمپلاینس و مقررات بانک مرکزی.- حفظ محرمیت اسناد بانک و معلومات مشتریان و نگهداری و مراقبت از دارایی های نماینده گی (مهر ها، تجهیزات، وسایط نقلیه و غیره).- کنترول دوامدار دفاتر حسابی نماینده گی ( Chart of Accounts) و  مدیریت شفاف لیجر های مصارفاتی و عایداتی طبق اصول محاسبوی بانک.- همکاری در ترتیب بودجه نماینده گی و کنترول نمودن مصارف روزمره نماینده گی مطابق بودجه.- برخورد نیک با کارکنان و مشتریان، تلاش بخاطر جلب و جذب مشتریان جهت توسعه فعالیت های نماینده گی.- رسیده گی به درخواست های مشتریان طبق مسولیت های وظیفوی.- تطبیق هدایات رسمی از جانب دفتر مرکزی و ابلاغ ان به کارکنان نماینده گی- مراقبت و اخذ  Backup از DVR و کمره های امنیتی مطابق به پروسیجر  IT.- انجام سایر وظایف رسمی که از طرف اداره  و امر مستقیم رجعت داده میشود.


طریقه ارسال درخواستی

متقاضايان محترم ميتوانند خلص سوانح خود را معه يک ورق درخواستى عنوانى پوست متذکره (يک بست معاون نمايندگى چهارم نوى کابل بانک در ولايت کندهار ولسوالى سپين بولدک) به ايميل ادرس ذيل ارسال نمايند. 

[email protected]

لطفاً شماره/کود مشخص شده براى بست (ويکنسى نمبر) را در عنوان (سبجکت) ايميل خود با ذکر نام و محل بست درج نماييد. در غير آن اسناد شما شامل ليست ابتدايى/نهايى براى طى مراحل بعدى نخواهد شد. 

Kindly copy the vacancy number and past it in your e-mail subject line with the position title otherwise you won’t be short listed. 

ایمیل: [email protected]
en