ولسوالی جغتو

شناسه پست:
عنوان: ولسوالی جغتو
دسته بندی:دولت
مدت:
تاریخ ختم: 2018-12-11-(7 ماه پیش)
تعداد نفر:1
معاش:
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: اداره ارگانهای محل | درباره اداره ارگانهای محل
شهر: میدان وردک
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:
تجربه کاری:3 سال
شرایط:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:درجه تحصیل حداقل لیسانس با سه سال تجربه کاری،ماستر با دو سال تجربه کاری و دوکتور با یک سال تجربه کاری در یکی از بخش های ذیل (رهبری، پالیسی سازی، پلانگذاری، گزارش دهی، ارتباط و هماهنگی، اداری، منابع بشری، حل منازعات، حقوقی، سیاسی، امور اجتماعی، امور امنیتی، امور مالی و بودجه، امور فرهنگی ویا سایر موارد مندرج لایحه وظیفه پست متذکره).

سن کاندید حد اقل از (30) سال کم نباشد

تعهد وفاداری به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان

نداشتن تبعیض سمتی، نژادی و قومی

داشتن درک و تحلیل خوب از اوضاع اجتماعی و فرهنگی ولایت مربوطه

متعهد در رابطه به مبارزه با فساد اداری و همآهنگی در محو کشت مواد مخدر

مرتکب نبودن به جرایم 


وظایف

هدف وظیفه:رهبری، اداره، تنظیم، طرح و انکشاف ستراتیژی ها و برنامه ها در اموراقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،امنیتی و سیاسی درسطح ولسوالی مطابق احکام قوانین، مقررات و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی. صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
 1. طرح وترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.

 2. نماینده گی ازقوهمجریه و دولت واعمال صلاحیت های سپرده شده درسطح ولسوالی.

 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.

 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.

 5.  رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.

 6. مسول تامین حفظ صلح  امنیت نظم عامه وثبات درسطح ولسوالی می باشد.

 7. تطبیق قانون اساسی وسایرقوانین کشور و میثاق های بین المللی و حاکمیت اصل برابری و تقویت حقوق بشری در سطح ولسوالی.

 8. حصول اطمینان از عرضۀ خدمات با کیفیت و مطلوب مطابق نیازهای اساسی مردم.

 9. حصول اطمینان ازایجاد وتطبیق حکومتداری خوب جهت عرضۀ خدمات بهتر به مردم در سطح ولسوالی.

 10. حمایت و تطبیق برنامه های دولت در سطح ولسوالی.

 11. مبارزه علیه فساد اداری، کشت، قاچاق، ترافیک و تولید مواد مخدر و تقویت بدیل معیشت در سطح ولسوالی.

 12. ایجاد میکانیزم مؤثر و مفید جهت تامین امنیت عامه مردم در سطح ولسوالی.

 13. تأمین ارتباط متداوم با بزرگان اقوام، جامعه مدنی، نهادهای ورزشی جهت رفع نیازمندی و مشکلات آنها.

 14. تأمین ارتباط و هماهنگی میان ولسوالی و واحدهای اولی و دومی اداره مربوطه.

 15. تأمین هماهنگی بین ادارات واحدهای سومی بمنظور انسجام بهتر امور.

 16. تشخیص نیازمندیهای اساسی مردم در سطح ولسوالی و شریک ساختن با مراجع ذیربط.

 17. حصول اطمینان از ایجاد و تطبیق سیستم مناسب مالی جهت پرداخت بموقع و شفاف.

 18. حصول اطمینان از ایجاد یک سیستم منظم نظارتی و حسابدهی اداره ولسوالی به مردم.

 19. حصول اطمینان ازتدوین برنامه های لازم برای مقابله با حوادث طبیعی وکاهش اسیب های ان

 20. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به مقام ولایت از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه

 21. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

 22. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


طریقه ارسال درخواستی

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

 

ایمیل: www.iarcsc.com
en