کارشناس اخذ امتحانات (Exit Exam) (بست۴) (Re Announced)

شناسه پست:HRD-AMC-2020-38
عنوان: کارشناس اخذ امتحانات (Exit Exam) (بست۴) (Re Announced)
دسته بندی:صحی و طبی
مدت:نظر به طرزالعمل خدمات ملکی
تاریخ ختم: 2020-09-24-(1 هفته مانده)
تعداد نفر:1
معاش:به اساس قانون خدمات ملکی (رتوب دولتی)
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Afghanistan Medical Council (AMC) شورای طبی افغانستان | درباره Afghanistan Medical Council (AMC) شورای طبی افغانستان
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:MD داکتر طب
تجربه کاری:یک سال مرتبط به وظیفه سال
شرایط:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحه وظایف با  در نظرداشت مواد (۷، ۸ و ۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس طب (MD) و به سند تحصیلی بالاتر در رشته فوق ارجحیت داده میشودتجربه کاری:داشتن تجربه کاری حد اقل(1) سال مرتبط به وظیفه و یا در بخش های مسلکی، مدیریت صحی.

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( دری یا پشتو)  و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی .

استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه .موارد تشویقی:الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول.ب)(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام. نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند. 


وظایف

هدف وظیفه:همکاری در ایجاد، انکشاف و تطبیق سیستم موثر  اخذ امتحانات از فارغین جدید موسسات تحصیلات عالی طبی و ثبت نمودن کاندیدان واجد شرایط به منظور سپری نموده امتحان............................................................................................................................................................................................................................................................................صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:وظایف تخصصی:همکاری در انکشاف رهنمود ها و طرزالعمل های مربوط که در آن سرعت، کیفیت و شفافیت پروسه ها و نتایج تامین شده بتواند.

ثبت نام کاندیدان واجد شرایط به منظور شمولیت در پروسه اخذ امتحان فراغت.

همکاری در ایجاد کمیته اخذ امتحانات و حمایت کمیته مربوط؛

همکاری در رابطه به ایجاد یک سیستم موثر اخذ امتحانات، یک مرکز مجهز برای امتحانات از فارغان جدید موسسات تحصیلات عالی طبی.

همکاری در ایجاد یک سیستم عالی نتیجه گری الیکترونیکی در همکاری با آمریت تکنالوژی معلوماتی

همکاری در ترتیب فورمه ها برای ثبت نام اخذ امتحان از فارغین جدید دوکتوران طب و دندان

تدوین پلان های عملیاتی، به منظور تطبیق برنامه ها و تحقق اهداف تعیین شده اداره.

ترتیب  مسوده چک لست ها، معیارات و رهنمود های پیمایش سیستم اخذ امتحانات، استفاده از مراجع و منابع ملی و بین المللی؛وظایف مدیریتی:طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.

ارایه گزارش های ماهوار، ربعوار و سالانه به بخش مربوطه عندالضرورت جهت نیل به اهداف.

ترتیب و تحلیل گزارش هاى ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای  رئیس تنظیم امور موسسات تحصیلات عالی طبی و مراجع ذیربط؛

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیربط مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.وظایف هماهنگی:هماهنگی با کمیته مربوط، به منظور تطبیق پروسه اخذ امتحانات طبق مقررات نافذه؛

تأمین ارتباط‌  متداوم با بخش های ذیدخل در انجام پروسه اخذ امتحانات و مأموریت‌ های واگذار شده؛


طریقه ارسال درخواستی

 فورم كاريابي خدمات ملکی ضم هم ارسال نموده وهمچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت، فورم کاریابی را از لینک ذیل دریافت نمایند و قابل یادآوری است که فقط به افراد شارت لیست شده احوال داده میشود.

 

https://amc.gov.af/file_download/14/form-1.pdf

فورم کاریابی خدمات ملکی را میتوانید حضوری از دفتر شورای طبی افغانستان اخذ نمائید و درصورت مواجع شدن به مشکل داونلود به آدرس ایمیل که ذکر گردیده یک ایمیل عنوانی درخواست فورم کاریابی خدمات ملکی قبل از ۲۴ ختم اعلان بست ارسال دارید.

نوت:

تذکره، اسناد تحصیلی و اسناد مشتمل بر سابقه کاری (قرارداد) حتمی است که ضم فورم کاریابی شورای طبی افغانستان در یک فایل (پی دی ایف) ارسال نمائید. در غیر آن حق شکایت را نخواهید داشت.
به اساس فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هرگاه کاندیدان درجریان طی مراحل پروسه استخدام با استفاده از هر نوع واسطه پیرامون تقرر شان  اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند

ایمیل: [email protected]
en