کارشناس ارشد شبکه مالی تغییر اقلیم

شناسه پست:001212
عنوان: کارشناس ارشد شبکه مالی تغییر اقلیم
دسته بندی:حسابداری و مالی حسابداری
مدت:01 Feb up to 31 Mar 2020
تاریخ ختم: 2020-07-16-(2 ماه مانده)
تعداد نفر:1
معاش:طبق نورم تعیین شده NTA / B 3
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: National Environmental Protection Agency | درباره National Environmental Protection Agency
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:دارنده سند لیسانس معتبردر اداره عامه، مدیریت مالی عامه، پالیسی عامه و سایر بخش های
تجربه کاری:هفت سال تجربه کاری مسلکی در بخش مدیریت مالی حکومتد سال
شرایط:

رشته تحصیلی:دارنده سند لیسانس معتبر در رشته اداره عامه، مدیریت مالی عامه، پالیسی عامه و سایر بخش های مرتبط و به درجات بالاتر تحصیلی مرتبط ارجحیت داده میشود..تجربه کاری:  هفت سال تجربه کاری مسلکی در بخش مدیریت مالی حکومتداری، تحلیل و اجرای پالیسی ها، مدیریت مالی عامه امو دولتی و نهاد های ذیربط؛ به دارنده گان تجربه کاری در بخش های امور مالی تغییر اقلیم، پروژه های فقز زدایی و حمایت زنها، ارجیحت داده می شود.مهارت های لازم:  قابلیت کار مشترک با بخش های تیمی کشور های متعدد، مهارت در تهیه امور راپور نویسی، تصحیح و تدوین نسخه های کاری امور سازمان ملل متحد و سایر نهاد ها و شرکای بین المللی  توانایی تحریر و ایفام و تفهیم واضح و روان به زبان انگلیسی و زبان های ملی.


وظایف

هدف وظیفه: ایجاد هماهنگی همه جانبه در امور پروژه (حکومتداری مالی تغییر اقلیم) به منظور تطبیق موفقانه فعالیت های پروژه متذکره در کشور، شریک سازی معلومات و حمایت از تداوم پروژه متذکره در سطح منطقه.صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:وظایف تخصصی:تقویت پلان کاری و برگزاری ملاقات ها به صورت ماهانه و اطمینان از نتایج و دست آورد های پروژه ها.

ارایه نظریه های تخنیکی در بخش پروژه های مالی تغییر اقلیم از مرحله طرح پروژه الی مرحله عملی شدن آن.

همکاری در بخش چارجوب مالی تغییر اقلیم و ارایه نظریات در بخش پالیسی مالی تغییر اقلیم، همکاری در بخش وضعیت فعلی و ارایه گزارش تغییر اقلیم و ارایه گزارش در مورد بخش های از مصارف تغییر اقلیم.

ارایه نظریات دربخش مدیریت مالی و نظارت از کارکرد های مالی تغییر اقلیم، پروژه ها، درسطوح ملی و محلی، به شمول رهمنایی ها برای مشاوران در سطح ملی.

هدایت و کمک برای تقویت مشارک میان جوانب ذیربط در افغانستان: ( اداره ملی حفاظت محیط زیست، وزارت مالیه، وزارت انکشاف دهات، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، سکرتریت پارلمان،  رهبری تیم های فکری برای توسعه مسایل اقتصادی و توسعه پایدار و دیگر حسب ضرورت).

اطمینان از اینکه تمام گزارش ها، اسناد و دیگر نتایج که توسط تهیه کننده گان خدمات ارایه می گردد باید به کیفیت عالی، و توام با دلایل برای بدست آورن مقاصد پروژه باشد.

انجام سایر وظایفی که طبق قانون و مقررات نافذه به منظور کیفیت بهتر و جلوگیری از الودگی ها از سوی مقام اداره سپرده می شود.وظایف مدیریتی:تسهیل سازی، مرور و ارایه نظریات تخنیکی برای بخش پالیسی و بخش ارتباطات.

ارایه رهنمایی ها و اشتراک فعال در ملاقات های جوانب ذیربط در سطح ملی و دیگر سکتور های مرتبط به کار.وظایف همآهنگی:هماهنگی مستقیم و همه جانبه ازنتایج و دست آورد های تمام پروژه های درحال تطبیق محیط زیست درافغانستان که توسط نهاد های همکار حمایت می گردد.

هماهنگی از فعالیت های پروژه (به شمول کود گزاری های سیستمی بخش تغیر اقلیم، گزارش بخش مصارف تغییر اقلیم، تقویت بخش های پلان گزاری تغییر اقلیم، فعالیت های بخش تحقیق و آگاهی عامه).


طریقه ارسال درخواستی

متقاضیان اعم از ذکور و اناث میتنوانند با در نظرداشت شرایط فوق خلص سوانح خود را به آدرس اداره ملی حفاظت محیط زیست واقع:  دارالامان،سرک سناتوریم عقب شفاخانه لشمانیابه ریاست منابع بشری این اداره تسلیم  و یا به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

ایمیل: [email protected] gmail.com
en