کارشناس اعتباردهی موسسات تحصیلات عالی طبی (بست ۴) (Re Announced)

شناسه پست:HRD-AMC-2020-39
عنوان: کارشناس اعتباردهی موسسات تحصیلات عالی طبی (بست ۴) (Re Announced)
دسته بندی:صحی و طبی
مدت:نظر به طرزالعمل خدمات ملکی
تاریخ ختم: 2020-09-23-(6 روز مانده)
تعداد نفر:1
معاش:به اساس قانون خدمات ملکی (رتوب دولتی)
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Afghanistan Medical Council (AMC) شورای طبی افغانستان | درباره Afghanistan Medical Council (AMC) شورای طبی افغانستان
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:MD داکتر طب
تجربه کاری:یک سال مرتبط به وظیفه سال
شرایط:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحه وظایف با  در نظرداشت مواد (۷، ۸ و ۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس طب (MD) و به سند تحصیلی بالاتر در رشته فوق ارجحیت داده میشودتجربه کاری:داشتن تجربه کاری حد اقل(1) سال مرتبط به وظیفه و یا در بخش های مسلکی، مدیریت صحی.

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( دری یا پشتو)  و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی .

استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه .موارد تشویقی:الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول.ب)(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام. نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.


وظایف

هدف وظیفه:پیشبرد امور مربوط به تطبیق سیستم موثر  اعتبار دهی برای موسسات تحصیلات عالی طبی در سطح کشور.  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:وظایف تخصصی:تطبیق سیستم موثر اعتبار دهی در همکاری با آمر بخش مربوطه جهت تحقق اهداف و برنامه های اداره

تحقیق و آماده ساختن پیش نویس اسناد حمایوی برای ستراتیژی های اعتباردهی

منسجم نمودن پلان وراپور تیم بازدید کننده ازموسسات تحصیلات عالی طبی  وارایه گزارش آن به آمر بخش و کمیته اعتباردهی شورای طبی وظایف مدیریتی:طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.

ارایه گزارش های ماهوار، ربعوار و سالانه به بخش مربوطه عندالضرورت جهت نیل به اهداف.

ترتیب و تحلیل گزارش هاى ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای  رئیس تنظیم امور موسسات تحصیلات عالی طبی و مراجع ذیربط؛

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیربط مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.وظایف هماهنگی:هماهنگی با کمیته مربوط، به منظور تطبیق پروسه اعتبار دهی موسسات تحصیلات عالی طبی طبق مقررات نافذه؛

تأمین ارتباط‌  متداوم با بخش های ذیدخل در انجام پروسه اعتبار دهی و مأموریت‌ های واگذار شده؛


طریقه ارسال درخواستی

 فورم كاريابي خدمات ملکی ضم هم ارسال نموده وهمچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت، فورم کاریابی را از لینک ذیل دریافت نمایند و قابل یادآوری است که فقط به افراد شارت لیست شده احوال داده میشود.

 

https://amc.gov.af/file_download/14/form-1.pdf

فورم کاریابی خدمات ملکی را میتوانید حضوری از دفتر شورای طبی افغانستان اخذ نمائید و درصورت مواجع شدن به مشکل داونلود به آدرس ایمیل که ذکر گردیده یک ایمیل عنوانی درخواست فورم کاریابی خدمات ملکی قبل از ۲۴ ختم اعلان بست ارسال دارید.

نوت:

تذکره، اسناد تحصیلی و اسناد مشتمل بر سابقه کاری (قرارداد) حتمی است که ضم فورم کاریابی خدمات ملکی در یک فایل (پی دی ایف) ارسال نمائید. در غیر آن حق شکایت را نخواهید داشت.
به اساس فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هرگاه کاندیدان درجریان طی مراحل پروسه استخدام با استفاده از هر نوع واسطه پیرامون تقرر شان  اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند

ایمیل: [email protected]
en