کارشناس تدوین ستندردهای موسسات تحصیلات عالی طبی (بست ۴)

شناسه پست:HRD-AMC-2020-35
عنوان: کارشناس تدوین ستندردهای موسسات تحصیلات عالی طبی (بست ۴)
دسته بندی:صحی و طبی
مدت:نظر به طرزالعمل خدمات ملکی
تاریخ ختم: 2020-09-23-(6 روز مانده)
تعداد نفر:1
معاش:به اساس قانون خدمات ملکی (رتوب دولتی)
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Afghanistan Medical Council (AMC) شورای طبی افغانستان | درباره Afghanistan Medical Council (AMC) شورای طبی افغانستان
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:MD داکتر طب
تجربه کاری:یک سال مرتبط به وظیفه سال
شرایط:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):رشته تحصیلی:داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس طب (MD) و به سند تحصیلی بالاتر در رشته فوق ارجحیت داده میشودتجربه کاری:داشتن تجربه کاری حد اقل(1) سال  مرتبط به وظیفه و یا در بخش های مسلکی، مدیریت صحی.

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( دری یا پشتو)  و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی .

استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه .

قابلیت تطبیق خط مش ( پالیسی ) اداره مربوط.موارد تشویقی:الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول.ب)(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.


وظایف

هدف وظیفه:همکاری در مدیریت تدوین و انکشاف ستندرد ها و معیارات برای ایجاد موسسات تحصیلات عالی طبی از طریق شورای طبی در هماهنگی با  ادارات ذیربط با در نظرداشت قوانین و معیارات منطقوی و بین المللی؛  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:وظایف تخصصی:همکاری با آمر دیپارتمنت در تدوین پلان های عملیاتی و تطبیق آن

همکاری با آمر دیپارتمنت درایجاد و پیشبرد جلسات کمیته مربوط؛

همکاری با آمر دیپارتمنت در تهیه و ترتیب مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط 

اشتراک در جلسات تدوین ستندرد های تحصیلات عالی برای موسسات تحصیلات عالی طبی

همکاری در انکشاف اسناد تقنینی؛ پالیسی ها و طرزالعمل های مرتبط به امورات طبی ؛

همکاری در راه اندازی ورکشاپ ها تحقیقات ومطالعات طبی

تشريك مساعی در تطبیق تمام رهنمودها، پالیسی ها، پلان ها، ستراتیژی ها و هدایات مقامات ذیصلاح با واحدهای مرتبطوظایف مدیریتی:اشتراک در جلسات هفته وار پرسونل و سایر جلسات به اساس ضرورت جهت همآهنگی بیشتر و حل مشکلات کارمندان مربوطه؛

همکاری در ترتیب و تحلیل گزارش هاى ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای  رهبری اداره و مراجع ذیربط؛

ترجمه اسناد دیپارتمنت عندالضرورت

اجراي ساير وظايفى که توسط مقامات ذيصلاح مطابق به قوانين، مقرره ها و اهداف اداره سپرده ميشودوظایف هماهنگی:تأمین ارتباط‌ات  متداوم با شرکای کاری


طریقه ارسال درخواستی

فورم كاريابي شورای طبی را ضم هم ارسال نموده وهمچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت، فورم کاریابی را از لینک ذیل دریافت نمایند و قابل یادآوری است که فقط به افراد شارت لیست شده احوال داده میشود.

https://amc.gov.af/file_download/14/form-1.pdf

نوت:

اسناد تحصیلی و اسناد مشتمل بر سابقه کاری (قرارداد) حتمی است که ضم فورم کاریابی شورای طبی افغانستان در یک فایل (پی دی ایف) ارسال نمائید. در غیر آن حق شکایت را نخواهید داشت.
به اساس فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هرگاه کاندیدان درجریان طی مراحل پروسه استخدام با استفاده از هر نوع واسطه پیرامون تقرر شان  اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند

ایمیل: [email protected]
en