پستهای دیگر در این دسته بندی

اعلان مجدد آمر جندر - بست رتبه 3

شناسه پست:1
عنوان: اعلان مجدد آمر جندر - بست رتبه 3
دسته بندی:Administrative
مدت:1 Year(s) & 0 Month(s)
تاریخ ختم: 2017-01-02-(3 سال پیش)
تعداد نفر:1
معاش:0
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Ministry of Economy | درباره Ministry of Economy
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:دارای سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های اداره و تجارت، حقوق، اقتصاد ، اداره عامه ، پالیسی عامه ، م
تجربه کاری:2 Year(s) سال
شرایط:

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :


حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. دارای سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های اداره و تجارت، حقوق، اقتصاد ، اداره عامه ، پالیسی عامه ، مدیریت ژورنالیزم، ادبیات، علوم اجتماعی و یا سایر رشته های مرتبط . و ارجحیت بیشتر به ماستر داده میشود.

2. دو سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه .

3. اشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر (MS Office Package)

4. تسلط بریکی زبان های ملی (دری، پشتو) وآشنایی با زبان انگلیسی.Job LocationAfghanistan - KabulEducation:Bachelors Degree, GovernmentSubmission Guideline


وظایف

وظایف و مسولیت های وظیفوی :

1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه امریت جندر در مطابقت با پلان واهداف وزارت.

2. تطبیق اهداف برنامه های برابری جندردر سراسر وزارت به منظور حفظ تساوی حقوق کارمندان .

3. تدویر برنامه های آموزشی برای آگاهی دهی وتطبیق درست پالیسی های برابری جندربرای ریاست های وزرات .

4. ایجاد هماهنگی با تمام واحد های جندر در وزارت ها و ادارات مستقل و همچنان سهم گیری در برنامه های جندر، سمینارها، و ورکشاپها در خارج از وزارت .

5. اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف وپروگرام های تطبیق پالیسی های برابری جندر .

6. ارائه مشوره های لازم در رابطه به برابری جندربه مسولین وزارت.

7. حصول اطمینان ازتطبیق پالیسی برابری جندردرریاست های وزارت وارائه گزارش آن به معینیت اداری .

8. معرفی کارمندان وزارت در ورکشاپ های داخلی وخارج وزارت به ارتباط مسایل جندر.

9. تنظیم پروگرام های انکشاف ظرفیت سازی برای کارکنان وزارت بادرنظر داشت برابری جندر .

10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش آمریت جندر.

11. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

12. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

13. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.

14. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه.

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی بی آر و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.گزارش دهی :

آمر جندر به مقام معینیت اداری گزارش میدهد.


طریقه ارسال درخواستی

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
12. کاپی اسنادی را که کاندیدان ارایه می ‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
13. در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی و اسناد مکمل خود را به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند:

0202103296
0700596667

Submission Email

[email protected]; [email protected]

[email protected]

ایمیل: [email protected]; [email protected] moec.
en