پستهای دیگر در این دسته بندی

کارشناس موسسات مالی ومنطقوی بانک جهانی آسیایی اسلامی صندوق وجهی پول – آی ام اف

شناسه پست:1
عنوان: کارشناس موسسات مالی ومنطقوی بانک جهانی آسیایی اسلامی صندوق وجهی پول – آی ام اف
دسته بندی:Administrative
مدت:1 Year(s) & 0 Month(s)
تاریخ ختم: 2016-11-28-(3 سال پیش)
تعداد نفر:1
معاش:0
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Ministry of Economy | درباره Ministry of Economy
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات: دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، حقوق وعلوم
تجربه کاری:1 Year(s) سال
شرایط:

شرایط تحصیلی و تجارب کاری :

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1- دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، حقوق وعلوم سیاسی، مدیریت مالی وحسابی و به درجه های تحصیل بالاتر در بخش های فوق ترجیح داده میشود.

2- یکسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه:

3- تسلط بریکی از زبان های رسمی (دری، پشتو) و زبان انگلیسی.

4- داشتن مهارت های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.Job LocationAfghanistan - KabulEducation:Bachelors Degree, Government


وظایف

مسئولیت های وظیفوی:

1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت در جلب همکاریهای منطقوی و حمایت های مالی

2. مطالعه و تحقیق در رابطه به موسسات مالی و سازمان های منطقوی به هدف آشنایی بهتر از سازمان و موسسات مذکور و تحلیل وارزیابی فعالیت های آنها در منطقه و افغانستان

3. تحلیل وارزیابی فعالیت ها و عملکرد های موسسات مالی و سازمان های منطقوی در افغانستان به هدف بهبود روابط بهتر با موسسات و سازمان های مذکور و جلب حمایت های آنها

4. مطالعه و تحقیق در باره جایگاه افغانستان در منطقه و تشخیص فرصت ها وچالش های افغانستان در منطقه به هدف بهبود خط مشی افغانستان در منطقه

5. دریافت راه حل ها برای مبارزه باچالش های افغانستان در منطقه بمنظور استفاده از فرصت های موجود در افغانستان به هدف جلب هرچه بهتر همکاریهای منطقوی

6. جمع آوری معلومات در باره سازمان های منطقوی و موسسات مالی به هدف شریک سازی با ادارات ذیربط و نشرآن در ویب سایت وزارت برای معلومات عمومی.

7. ترتیب و تنظیم جلسات فوکل پاینت های وزارت ها وادارت در سازمان ها منطقوی و موسسات مالی به هدف هماهنگی بهتر با وزارت ها و ادارات مذکور

8. تنظیم امور مربوط به کنفرانسها، سمینار ها ونشست های موسسات مالی و سازمان های منطقوی که در افغانستان دایر می گردد.

9. تهیه وترتیب سیستم فایلنک(دوسیه بندی بشکل هاردوسافت جهت حفظ ونگهداشت اسناد جهت دسترسی بموقع.

10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه از فعالیت های موسسات مالی وسازمان های منطقوی در افغانستان به هدف تصمیم گیری بهتر درجهت ادامه فعالیت های موسسات و سازمان های مذکور

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

نتایج متوقعه:

در مدت دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل با مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه (CBR) و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.گزارش دهی :

کارشناس مؤسسات مالی و سازمان های منطقوی به آمر سیستم ملل متحد موسسات مالی وسازمان های منطقوی گزارش می دهد


طریقه ارسال درخواستی

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند

نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري وزارت اقتصاد ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0202103296
0700596667

Submission Email

[email protected]; [email protected] and Cc [email protected]

ایمیل: [email protected]; [email protected] and Cc [email protected]
en