Chief Risk Officer (آمر ریسک)

شناسه پست:PB 012/2020
عنوان: Chief Risk Officer (آمر ریسک)
دسته بندی:بانکداری
مدت:As per banking law
تاریخ ختم: 2020-08-13-(3 روز مانده)
تعداد نفر:1
معاش:as per company salary scale
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Pashtany bank | درباره Pashtany bank
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات: ماستری در بخش اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت وسایر فاکولته های مرتبط
تجربه کاری:سال ۵ تجربه کاری در بخش بانکداری و فهم و دانش مدیر سال
شرایط:

 درجه تحصیل:

 ماستری در بخش اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت وسایر فاکولته های مرتبط

تجربه کاری:

سال ۵ تجربه کاری در بخش بانکداری و فهم و دانش مدیریت ریسک الزامی میباشد (سایر نظریات Additional Comments)هماهنگی با سایر بخش های بانک) مالی، تکنالوژی، عملیاتی، کردیت و کمپلاینس.....( به منظور ایجاد روابط موثر

و مثمر

 حفظ روابط حسنه با تمامی جوانب ذیل دخل

 توانایی رهبری و مدیریتی موثر و همچنان آشنایی به روش تحقیق و پژوهش

 قابلیت و توانایی برنامه ریزی و پالیسی سازی

قابلیت مدیریت زمان و تعهد به سازمان

 قابلیت افهام و تفهیم بالا  


وظایف

Job Summary:دیپارتمنت ریسک منحیث واحد نظارتی سهم فعال در قسمت تطبیق پالیسهای منظور شده، پروسیجر های ریسک منجمنت، تطبیق و

رعایت قوانین،مقررات و متحدالمال های حاکم در سکتور بانکی داشته و همچنین مصوبات و هدایت هیئت نظار و کم یته ریسک را

تعقیب و پیگیری مینماید. آ مریت ریسک در ش ناسایی اندازه گیری نظارت و کنترول آ ن ریسک های که فعالیت بانک ا ر در

مخاطره میندازد مسوولیت داش ته و تدابیر احتیاطی و پیش گیری شونده را عند الضرورت به کمیته ریسک پیش نهاد مینماید.Duties and Responsibilities:ü آمر ریسک گزارش ده به کمیته ریسک بوده و در صورت ضرورت به هیئت نظار نیز گزارش میدهد.

ü تطبیق چارچوب کلی ریسک یا ) Integrated Risk framework ( در سطح بانک

ü آمر ریسک مسؤلیت طرح، ترتیب و اجرا نمودن تمام پلانها و پروسیجرها مربوط به ریسک را در سطح بانک بر

عهده دارد.

ü آمر ریسک به طور منظم با کمیته خطرات در تماس بوده و در صورت لزوم دید میتواند مسایل مربوطه را با رییس

کمیته خطرات شریک سازد.

ü اشتراک آمر ریسک به عنوان عضو در کمیته هاییکه در چوکات بانک ایجاد شده مانند کمیته خطرات ،الکو و

کریدت و غیره.

ü تهیه و ترتیب پلان و پروسیجر ها برای آمریت ریسک با درنظر داشت قوانین، مقررات و متحده المال های سکتور

بانکی)دفبانک( همچنان با در نظر گرفتن استندردهای بهتر بانکی در سطح جهانی و کمیته بازل) Basel Committee )

ü تطبیق تمام پالیسها و پروسیجر های ریسک در مطابقت با الزامات قانونی د افغانستان بانک و کمیته بازل Basel

ü تطبیق پلانهای احتیاطی برای حالات اظطرار برای مقابله با شرایط اضطراری در اداره.

ü تعین کمیت و محدودیت خطر و ارزیابی خطر در تمام اداره.

ü توسعه برنامه ای برای کاهش خطرات و کمک به مدیران عملیاتی در کاهش ریسک

ü انجام برسی از تطابق پالیسی با استانداردها، از جمله ارتباط با مفتشین داخلی و خارجی.

ü فراهم سازی تریننگ ها، به کارکنان به منظور ارتقا سطح آگاهی کارمندان در مدیریت ریسک در داخل اداره

ü برقراری ارتباط با تمامی جوانب ذیدخل راجع به مدیریت ریسک و همچنان ارایه پیشنهادات مناسب به منظور کاهش

خطرات و نظارت از چگونگی پیگیری ریسک.

ü همکاری با کارکنان بانک در قسمت کاهش ریسک حاکمیت شرکتی در داخل بانک به ویژه از طریق پرسشنامه

ها، شاخص های ریسک و گزارش واقعات و رخداد ها.

ü آمر ریسک با تمام کمیته ها در صورت ضرورت ارتباط برقرار نموده و همکار میباشد و مسولیت های که از طرف

هیأت نظار و کمیته ریسک سپرده میشود ،انجام خواهد داد.

ü تنظیم و مدیریت دیپارتمنت ریسک با کیفیت عالی، ارایه بهترین خدمات به بانک و مشتریان در بخش مدیریت

ریسک.

ü تعیین اهداف برای اندازه گیری، نظارت، ارزیابی و بهینه سازی ریسک بانک و اطمینان از اینکه گزارشات آن به

صورت منظم و به موقع به مسولین مربوطه و هییت رهبری بانک ارایه گردد.

ü ارایه و حفظ پروسه های منظم جهت منظوری تمامی انواع معاملات بخاطر اطمینان از کنترول خطر ، تعیین سرمایه

حد اقل برای هریک از محصولات و ایجاد ذخایر برای هر یک از محصولات بانک و فعالیت های بانک به منظور

اطمینان از کفایت ذخایر برای تمامی حسابات.

ü اطمینان از اینکه قرضه های جدیداً صنف بنده شده و قرضه های موعد گذشته باید حسب مقررات و قوانین بانکی

منظوری آن متوقف شده و اقدمات سختگیرانه به منظور حصول آن صورت گیرد. و همچنان یک استراتیژی

مشخص و روشن در هر سکتور به منظور جذب مشتریان برتر وجود داشته باشد.

 اطمینان از گزارش دهی تمامی قروض موعد گذشته و صنفبندی شده بانک و همچنان اطمنان از موجودیت

استراتیژی مشخص و معین به منظور حصول قروض صعب الحصول


طریقه ارسال درخواستی

The subject of E-mail should clearly indicate: Vacancy Number and position title. Candidates can bring the copy of their CV to HR unit of Pashtany Bank and can apply online. 

Please send your CV along with Cover letter.

Only shortlisted candidates will be invited for the interview.

Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities.

Address: Pole Baghe-Omome Next to Ministry of Communication.

ایمیل: [email protected]
en