; مشاور پالیسی های تجارتی و ترانزیتی | Jobs in Afghanistan

Basic Information

Vacancy Number:
Title: مشاور پالیسی های تجارتی و ترانزیتی
Category: Other Organization
Duration:
Exp.: 2021-12-15
Jobs no: 1
Salary: per NTA salary
Gender: Male/Female

Location

Organization: Ministry of Industry and Commerce
Location: Kabul, AF

Qualification

Work Experience: تجربه کاری: پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه ؛ Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل شرایط لازم برای احزار این بست در احکام مندرج ماده (7)، (8) و (34) قانون کارکنان .خدمات ملکی ذکر گردیده است

مهارت های لازم: تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری و یا پشتو) آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری

 در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط می توانند برای احزار این بست درخواست نمایند؛

Duties & Responsibilities

 

هدف وظیفه: ارزیابی اهداف تعین شده این وزارت و ارایه مشوره لازم جهت بهبود پالیسی های تجارتی و ترانزیتی.          ...........................................................................................................

 مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان، تطبیق آن و ارزیابی اهداف تعیین شده
ارایه مشوره در ترتیب طرزالعمل، مقرره، پالیسی های تجارتی و ترانزیتی
تامین ارتباط و هماهنگی با سکتور خصوصی جهت اماده کردن پالیسی های تجارتی و ترانزیتی در کشور.
شناسایی و تعیین واولویت های کاری
توانائی تحلیل و ارزیابی موضوعات اداری، اجتماعی و سیاسی.
تعیین اهداف واضح بر اساس استراتیژی های موافقه شده.
مهارت های برجسته نوشتن تجزیه و تحلیل های استراتژیک جهت تحقق هدف وزارت.
رویکرد عملی و انطباقی برای دستیابی به اهداف در مدت زمان معینه .
اجرای سایر وظایف که مطابق به قوانین، مقررات، و اهداف اداره بوی سپرده میشود.

Submission Guideline

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل ( ITSP@moci.gov.af) ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد.

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.
نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط می توانند برای احزار این بست درخواست نمایند؛

Email: ITSP@moci.gov.af)
در