; کارمند اجتماعی WPC/FGC-Case Manager | Jobs in Afghanistan

Basic Information

Vacancy Number: 12/2021
Title: کارمند اجتماعی WPC/FGC-Case Manager
Category: legal
Duration: یک سال
Exp.: 2021-12-26
Jobs no: 1
Salary: به اساس جدول معاشات موسسه
Gender: Male/Female

Location

Organization: Organization for People’s Health in Action (OPHA)
Location: Paktya, AF

Qualification

Work Experience: داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال Years
Qualification:

:شرایط 

 • لیسانس فاکولته حقوق یا شرعیات  یا حد اقل چهارده پاس باشند 
 • دسترسی در کمپیوتر داشده باشد 
 • بلدیت در لسان انگلیسی داشده باشد 
 • حد اقل دو سال تجریه کاری باشد 
 • مهارت در مشاوره دهی داشته باشد 
 • از قوانین اسلامی بطور نسبی آگاهی داشته باشد 

:ا وقات كا ر 

 • شش روز در هفته به استثناي رخصتي هاي عمومي (مطابق تقسيم اوقات رسمي) 
 • رسمیات ازروز شنبه تا روز  چارشنبه ازساعت 8:00صبح تا 04:00 ظهروروزپنجشنبه ازساعت 8:00 الی 1:00 ظهر
 •  درواقعات عاجل ومطابق ضرورت پروگرام ساعت های کاری زیادشده میتوانند که کارمند بایدآماده کار باشد.

Duties & Responsibilities

:مسؤليت هاي عمده

 • مصاحبه صحی و خانه پری چک لست صحی مستفیدین غرض دریافت مشکلات صحی ایشان بمنظور جلوگیری از بروز امراض ساری در مرکز 
 • مشاوره های دوامدار با مستفید البته در چوکات قوانین اسلامی و قوانیین نافذه کشور غرض ایجاد تغیرات درسلوک ایشان 
 • رسیده گی برای هر نوع مشکلات مستفدین البته مطابق پالیسی دفتر 
 • دریافت منازل و اقارب اصولی مستفیدین 
 • ریکارد نمودن تعداد مشاوره ها با تفکیک تاریخ ، موضوع و خواست مستفیدین و اقارب ایشان 
 • ارایه نصایح ارزشمند و اسلامی برای مستفدین غرض راه یابی آنان در آینده 
 • داشتن رابطه نیک و بدون هرنوع تبعیض با مستفدین 
 • مراجعه به منازل مستفیدین همراه کارمند اجتماعی مردانه البته در زمان ضرورت و تسلیمی مستفید به فامیلش 
 • مراجعه به محلات و اشتراک در اجتماعات مردم غرض معرفی فعالیت های دفتر و رسیده گی به مشکلات مردم
 • ·         ارایه گزارش از قضایای جدید البته بشکل هفته وار برای سوپروایزر مرکزمشوره دهی  و دفتر مرکزی 
 • ·         اشتراک در جرگه های قومی مستفیدین در ریاست محترم امور زنان و مقام ولایت ، ولایت پروان و ارگانهای پولیس 
 • ·         راپور دادن روزانه برای سوپروایزر مرکز و حفظ محرمیت از قضایا(مستفدین مرکز )
 • ·         تشخیص و ترتیب  پلان تداوی مستفید 
 • ·         مشاوره  های دوامدار با اعضای فامیل  مستفیدین البته بشکل انفرادی وگروپی 
 • ·         مشاوره و میانجیگری میان مستفید ، فامیل ها و وابستگان ایشان 
 •     نگهداشت ریکارد مفصل برای هر قضیه 
 •    راجستر نمودن قضایا در کتا ب راجستر 
 •   هدایت برای محافظت کننده گان طبقه اناث غرض توزیع مواد مصرفی به مستفدین مرکز حمایوی  تهیه و نگهداشت ریکارد آنها 
 • ·         پیگیری قضایای مستفیدین  
 • ·         همراهی با زنان الی مرکز حمایوی زنان  از مرجع معرفی شده معه مکتوب معرفی مراجعه کننده 
 • همراهی همراه مستفیدین الی ارگانهای پولیس ، حارنوالی ، محکمه و سایر نهاد ها غرض همکاری با وکیل مدافع مرکز 

Submission Guideline

 Submission Guideline:

 

CV along with cover letterhead should be sent to: OPHA HR officer at Email:opha.hr.kbl@gmail.com

 

HQ Office Address: House # 4 Karta Parwan behind Atlas hospital -Kabul Afghanistan

Email:opha.hr.kbl@gmail.com 

 

 

 

Only short-listed candidates will be contacted for an Interview.

 

 

 

Note: Due to the requirement of the position whenever we found a qualified candidate according to the announcement we will do the process of recruitment before the due date.

 

توجــه!

 

براساس نیازمندی پست اعلان شده هرزمانیکه بتوانیم شخص مورد نظررامطابق اعلان دریابیم پروسه استخدام آن قبل ازختم اعلان صورت خواهد گرفت

 

نوت:هنگام فرستادن خلص سوانع لطفآ نمبر بست و ولایت خود را مشخص نماید.

Email: opha.hr.kbl@gmail.com
در